Nytt år för Mälardalens kompetenscentrum för lärande - MKL

2018-02-13 | Forskning/Samverkan

Pia Lindberg är ordförande i styrgruppen för MKL. I den verksamhetsplan för 2018 som styrgruppen tagit fram finns en ny stor satsning på ett flerårigt forsknings- och utvecklingsprogram kring framtidens förskola och skola med fokus på digitalisering och hållbarhet.

Att arbeta med forskning och utveckling inom det området är något som såväl Västerås som Eskilstuna liksom både Region Västmanland och Landstinget Sörmland har lyft fram som viktigt, genom sina representanter i styrgruppen. Det nya forsknings- och utvecklingsprogrammet kommer att bli fokus för MKL under Samhällskontraktets nya avtalsperiod 2018-2021. Pia Lindberg berättar mer.

Varför ett nytt program med fokus på digitalisering och hållbarhet?

Egentligen är det ju en självklarhet för våra verksamheter, och då menar jag både förskolor och skolor i regionen och våra lärarutbildningar här på MDH, att följa med i digitaliseringen som redan pågår i vårt samhälle. Detsamma gäller en strävan efter hållbarhet. I det är forskning och utveckling viktiga aspekter. Därför har vi just nu en annons ute där vi söker en projektledare vars första uppdrag blir att kartlägga både regionens och lärarutbildningens behov av forskning och utveckling kring digitalisering och hållbarhet.

Hur kommer det nya programmet att fungera?

Det allra viktigaste är att det sker i samproduktion redan från start. Det finns en stor kunskap, erfarenhet och nyfikenhet hos medarbetarna på förskolor, skolor och MDH kring dessa frågor, och det är viktigt att vi tar tillvara på. Programmet behöver också självklart förhålla sig till de verksamheter som redan pågår idag, som till exempel övningsförskolor och skolor och försöksverksamheten för praktiknära forskning.

Vad händer mer inom MKL under 2018?

Våra forskare fortsätter genomföra och under året avsluta de forskningsprojekt som bedrivs i samproduktion med övningsförskolor och –skolor i vår region. Projekten handlar bland annat om teknik i förskolan, kommunikativt ledarskap och hur man kan göra så att övergångar mellan skolformer fungerar bättre. Sen kommer vi, som vanligt, att erbjuda möjligheter för medarbetarna inom Samhällskontraktets parter att kompetensutveckla sig genom bland annat uppdragsutbildning, webbinarier och konferenser. MKL och MDH deltar också på nationell nivå i de satsningar som görs på praktiknära forskning med förskola och skola. I det arbetet är de redan etablerade relationerna med regionens skolhuvudmän mycket värdefulla