Världsunika brand- och explosionsförsök i svensk järnvägstunnel

2011-08-25 | Forskning/Samverkan

Överbelastade väg- och tågnät gör att transportsystem under mark blir allt mer populära. Men med fler tunnlar följer större risker för allvarliga olyckor där det kan vara svårt att utrymma resenärerna på kort tid. För att bättre kartlägga brandutveckling och möjlighet till räddningsinsatser i tunnlar kommer fyra fullskaliga brand- och explosionsförsök att göras utanför Arvika, inom projektet METRO som leds från Mälardalens högskola.

– Tunnelbanor är komplexa system med många människor på liten yta. Detta komplicerar både utrymning och räddningsarbete vid en olycka. Hur snabbt branden utvecklas är den avgörande faktorn för tiden du som resenär har på dig att utrymma säkert. Därför är forskning inom det här området viktigt, säger Mia Kumm, doktorand i brandteknik vid Mälardalens högskola.

Brunsberg utanför Arvika kommer att vara centrum för Sveriges expertis inom brand, explosion och räddningsinsatser då de världsunika försöken kommer att genomföras. Ett mindre försök görs den 31 augusti, och följs av tre fullskaliga försök under de tre efterföljande veckorna. Resultaten från testerna ska användas av bland andra SL (Stockholms Lokaltrafik), men kommer att vara till stor nytta för tunneloperatörer, räddningstjänster, konstruktörer och forskare världen över.

– Brandsäkerheten i Stockholms tunnelbana ligger på en mycket hög nivå. SL ser METRO-projektet som ett mycket bra tillfälle att få goda idéer som kan bidra i vårt löpande förbättringsarbete, säger SL:s t.f. vd Madeleine Raukas.

Expertisen är samlad genom projektet METRO där forskare och experter från olika organisationer arbetar tillsammans. Projektets fyra huvudaktörer är Mälardalens högskola, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Lunds tekniska högskola och Storstockholms brandförsvar.

– Detta är världsunikt genom sitt upplägg med många samverkande discipliner som drar nytta av resultaten. Fullskaleförsöken är resurskrävande och få försök på tunnelbanevagnar har utförts internationellt, säger Anders Lönnermark på SP.

De tåg som kommer att användas vid försöken har ställts till projektets förfogande av SL. En av vagnarna har också byggts om för att bättre motsvara nyare vagnars inredning och ytskikt.

– Vi kommer att mäta hur fort branden utvecklas, hur stor den blir, hur den sprids och hur varmt det blir. Det är genom den här typen av test vi kan ta reda på hur till exempel utrymning, tunnelskydd och räddningsinsatser bäst ska utformas, säger Anders Lönnermark.

Att bränder i tunnlar kan få stora konsekvenser har länge varit känt, men de senare årens inträffade terrorattentat på masstransportsystem har visat på sårbarheten i den här typen av anläggningar. Det sista testet kommer därför att utgöras av ett explosionsförsök där forskarna bland annat vill undersöka hur vagnarna påverkas och möjligheterna att genomföra en räddningsinsats.