Väl hanterad information kan ge konkurrensfördelar

2012-03-07 | Forskning/Samverkan

Nu finns ett ramverk för att hantera och dela information för att på ett effektivt sätt ta fram smarta produktionssystem i tillverkningsföretag. Det gör att nya produkter snabbare kan nå ut på marknaden, vilket kan ge värdefulla konkurrensfördelar.

– För att skapa bästa möjliga produktionssystem för nya produkter måste en projektgrupp samla in och hantera information. Kan ett företag göra den processen stabil och effektiv är det en stor konkurrensfördel. Produkter är ofta enkla för konkurrenter att efterlikna, medan tillverkningsprocesser är svårare att kopiera, säger Jessica Bruch. Hon disputerar med avhandlingen ”Management of design information in the production system design process” vid Mälardalens högskola i Eskilstuna den 30 mars.

Förr kunde ett produktionssystem hålla upp mot tjugo år. Nu är produktlivscykeln kortare. Det innebär att företag allt oftare måste ta fram nya eller anpassa befintliga system för att kunna producera nya produkter.

– Jag har främst arbetat med företag i fordonsindustrin och underleverantörer till fordonsindustrin. Där, liksom i alla andra branscher, är det viktigt att varorna kommer i rätt tid och med rätt kvalitet. Är man underleverantör är det dessutom ofta kostsamt att leverera varorna för sent. Därför är det viktigt att nya produktionsprocesser är stabila och att de snabbt kan vara i drift, säger Jessica Bruch.

Informationshantering är en kontinuerlig process som handlar om att samla in och dela med sig för att sedan använda informationen. Varje del i byggandet av ett nytt produktionssystem påverkas. Därför var det viktigt att ta fram ett ramverk som projektledare och projektmedlemmar kan använda. Då finns möjlighet att nå de tids-, kostnads- och konkurrensfördelar som är resultatet av ett väl fungerande produktionssystem.

– Forskningen visar att det är viktigt hur informationen hanteras i de tidiga faserna av produkt- och produktionssystemsutvecklingen. Då finns störst möjlighet att påverka hur produktionssystemet ska se ut, och därmed dess kostnader och prestanda. Dessutom påverkar en effektiv hantering av designinformation samarbetet med maskinleverantören som har en viktig roll i framgångsrika projekt.

Jessica Bruch är doktorand vid akademin för innovation, design och teknik på Mälardalens högskola, men är även anställd på Jönköpings tekniska högskolas avdelning för industriell organisation och produktion där hon också undervisar. Forskningen har till stor del skett ute i de företag som hon studerat i sin avhandling. Något hon upplevt som viktigt för att nå goda resultat i forskningen.

– Ska forskningen vara användbar går det inte att sitta på sitt rum och fundera. Då är det viktigt att arbeta med företagen för att komma fram till resultat som ger dem värde och nytta.

Disputerar 30 mars

Jessica Bruch försvarar sin avhandling den 30 mars klockan 13.00 på Mälardalens högskola i Eskilstuna, i lokalen Filen.