Vad skapar motivation hos välfärdens medarbetare?

2015-05-06 | Forskning/Samverkan

- De senaste decenniernas styrning, som inspirerats av det som brukar kallas New Public Management, har lett till en ökad administrativ börda och att yrkesprofessionernas roll försvagats. Målet är att välfärdsprofessionernas kunnande och yrkesetik ska bli mer vägledande, säger civilminister Ardalan Shekarabi som den 5 maj besökte Mälardalens högskola (MDH).

 

En av de prioriterade frågorna för regeringen är att förbättra styrmodellerna i den offentliga sektorn. Därför har  en rad seminarier arrangerats runt om i landet där civilminister Ardalan Shekarabi diskuterar frågan med forskare och företrädare för fackförbund och arbetsgivare inom offentlig sektor.

MDH värd för det avslutande kunskapsseminariet

Den 5 maj arrangerades det tionde och avslutande kunskapsseminariet på MDH i Västerås. Vid seminariet, som var välbesökt, debatterades arbetsvillkoren inom offentlig sektor och vad som skapar motivation hos välfärdens medarbetare. Forskare och företrädare för arbetsgivarorganisationer var inbjudna till seminariet, däribland Jonas Stier, Wanja Astvik och Kerstin Isaksson från MDH samt Annika Lantz från Stockholms universitet, Agneta Jöhnk från SKL och Heidi Stensmyren från Läkarförbundet.

Samtliga talare lyfte fram hur ökad administrativ börda, ökad detaljstyrning och obalans mellan krav och resurser skapar ohållbara arbetsvillkor inom den offentliga sektorn. Måluppfyllelse, resultat och uppföljning tenderar att överskugga det som skapar motivation hos människor, nämligen betydelsefullt arbete, personligt ansvar och kunskap om vilket resultat det arbete man utför ger.

Skapa bättre förutsättningar och stärka tilliten

Den kunskap som framkommit under de tio kunskapsseminarierna ligger till grund för en utredning om en ny styrning av välfärden. I mångt och mycket handlar det om att stärka tilliten och skapa bättre förutsättningar för välfärdens medarbetare att göra ett bra jobb, menar civilministern:

- Det handlar om att tillsammans med aktörer inom välfärden jobba strukturerat för att förbättra arbetsvillkoren för medarbetare inom välfärdssektorn. Vi kan inte höja kvaliteten på verksamheterna om vi inte samtidigt skapar bättre förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra jobb, säger Ardalan Shekarabi.

Seminariet var öppet för allmänheten och filmades även.
Länk till filmen "Vad skapar motivation hos välfärdens medarbetare?"

VÄLKOM är ett av MDH:s bidrag i debatten

Hösten 2014 startade forsknings- och utvecklingsprojektet VÄLKOM – Välfärdssektorns Långsiktiga Kompetensförsörjning. VÄLKOM tar avstamp i utmaningen med att skapa en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning inom välfärdssektorn, och ligger helt i linje med de frågor som diskuterades under kunskapsseminariet den 5 maj. VÄLKOM bedrivs inom ramen för Samhäll­skontraktet, en samverkansplattform för Mälardalens högskola (MDH), Västerås stad, Eskilstuna kommun samt landstingen i Västmanland och Sörmland. Den totala budgeten är på 4,2 miljoner kronor.