Två av MDH:s lärarutbildningar granskade av UKÄ

2019-04-16 | Utbildning Omvärld

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat kvaliteten på alla förskollärar- och grundlärarutbildningar i landet. Nu har resultaten publicerats och UKÄ ger MDH både ris och ros.

— Vi ser positivt på granskningar som denna. Vi anser att programmen som granskats är bra utbildningar och att studenterna får rätt kunskap och erfarenhet, men förbättring, förfining och utveckling är en naturlig del av alla våra utbildningar och vi tar till oss av de bedömningar som UKÄ gör, säger Pia Lindberg, akademichef vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
En problematik som UKÄ lyfter genomgående i bedömningen är att det är för få disputerade lärare, främst inom svenskämnet, en utmaning som samtliga lärosäten står inför.  
— Vi försöker ständigt rekrytera rätt kompetens och jobba systematiskt med våra lärares vetenskapliga och pedagogiska kompetensutveckling, något som UKÄ också lyfter fram som positivt. Men utmaningen att det är för få disputerade svensklärare i landet kvarstår tyvärr, säger Pia Lindberg. 

Stark koppling till arbetslivet

I bedömningen av de båda programmen ser UKÄ positivt på att kopplingen till arbetslivet och professionen är stark.  
— UKÄ lyfter bland annat att det inom våra lärarutbildningar undervisar lärare som både jobbar hos oss på MDH och på en skola i regionen. De tillför värdefull kompetens och stärker anknytningen till arbetslivet. UKÄ lyfter också studenternas fältstudier och att vi arrangerar återkommande träffar med handledare på övningsskolor under studenternas verksamhetsförlagda utbildning som goda exempel på vår nära samverkan med skolor i regionen, säger Pia Lindberg.

Stöd till både studenter och lärare

UKÄ ser också positivt på att MDH erbjuder alla studenter ett stöd i både studieteknik och akademiskt skrivande och att högskolan kan ge rätt stöd för de studenter som har funktionsnedsättningar. UKÄ lyfter också att MDH har genom Cesam en möjlighet att ge stöd till lärarna i utvecklingen av deras undervisning. 
— Inom lärarutbildningarna ger även lärarna kontinuerligt stöd i skriv- och läsutveckling. Inom matematiken har vi bland annat infört ett förtest och erbjuder studenter extra undervisning. Efter att ha börjat examinera övnings- och laborationstillfällen har dessutom närvaron vid lektionerna ökat, säger Pia Lindberg. 

Ny granskning om ett år

Det besked som MDH har fått idag är att MDH har ett år på sig att lämna in en åtgärdsredovisning till UKÄ. Därefter gör UKÄ en ny granskning.