Storsatsning för energi och hälsoteknik med MDH och 15 företag i samverkan

2012-12-14 | Forskning/Samverkan

Två nya forskningsprofiler inom energi och hälsoteknik vid Mälardalens högskola (MDH) i samverkan med 15 företag ska utveckla hälsoteknik och förnybara energisystem. Två profiler som svarar mot utmaningar i välfärden både nationellt och internationellt. Totalt satsar KK-stiftelsen, MDH och företagen 143 miljoner kronor.

– De båda forskningsprofilerna svarar väl på hur vi som högskola vill arbeta – i nära samverkan med näringsliv och samhälle – för att generera forskning till värde och nytta. Det är angelägna områden som kommer att ge värdefull kunskap för framtiden, säger Karin Röding, rektor vid MDH.

Projektbudgeten är 143 miljoner kronor varav Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) beviljat 72 miljoner, de samverkande företagen bidragit med 43 miljoner och MDH står för resterande medel. De två sexåriga profilerna startar under början av 2013. Profilerna stärker samverkan i Mälardalsregionen, områdena utgör nationella framtidsbranscher som redan idag har en stark förankring i regionen och det finns även ett stort kommersiellt intresse.

Framtidens energi
Forskningsprofilen fokuserar på att möta framtida förändringar i energisystem genom att öka och effektivisera andelen förnybar energi i form av biogas, solenergi och bioavfall. Målet är att skapa en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö med fokus på förnybar energi, energieffektivitet och minimering av utsläpp. Projekten inom profilen handlar om hur förnybar energi kan utvinnas ur till exempel alger och bakterier, hur framtidens energisystem ska utformas och hur användningen av förnybar energi i samhället i stort kan bli så effektiv som möjligt. Medverkande företag är ABB, VAFAB Miljö, Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, YIT och Aspholmen.

– Finansieringen tryggar samarbetet med MDH flera år framöver vilket känns väldigt bra. Det skapar förutsättningar för gemensamma projekt inom Framtidens energi som är en stor utmaning för oss. Exempel på det är optimering av biogasproduktion och modellering av förbränningsprocesser. Samarbetet ger också intressanta projekt och examensarbeten för studenterna som gör att de kommer ut i arbetslivet, säger Carina Färm, VA-chef och vice VD vid Eskilstuna Energi och Miljö.

Inbyggda sensorsystem för hälsa
Forskningsprofilen kommer att ingå i MDH:s redan världsledande område inbyggda system. Bakgrunden är ökad medellivslängd och ökade kostnader för sjukvård, och profilen syftar till att förhindra olyckor och fånga upp sjukdomstillstånd innan de blir för allvarliga. Detta sker genom ny teknik för monitorering, diagnostisering och behandling på distans, vilket ger stöd till arbetare i farliga miljöer och ökar möjligheten för patienter att bo kvar hemma trots sjukdomstillstånd som kräver övervakning. Medverkande företag är Addiva, Cambio, Delta,Giraff Technologies, Hök Instrument, JC Development, Medfield Diagnostics, Motion Control, Quality Pharma samt kommuner och landsting i regionen.