Stor satsning på förbättrat stöd till föräldrar

2015-09-18 | Forskning/Samverkan

Forskare vid MDH har inom ramen för ett samverkansprojekt mellan högskolan och kommuner och landsting i Mälardalen, tagit fram ett nytt arbetsverktyg som ger goda förutsättningar för bättre stöd till föräldrar som är i kontakt med kommunernas socialtjänst.

Arbetsverktyget syftar till att utveckla yrkesverksammas bemötande av föräldrar som brister i sin omsorg om barnen genom att utifrån tio utvecklingsmål skapa större tillit till samhällets institutioner och en mer hållbar relation med föräldrar.
– Utvecklingsmålen har identifierats som viktiga utgångspunkter för ett relationsbyggande bemötande, vilket är en grundförutsättning för att socialtjänsten ska kunna göra effektiva insatser. Utvecklingsmålen är utformade utifrån vad som kommit fram i intervjuer med professionella inom familjearbete och i tidigare forskning, säger Jonas Lindblom, docent i sociologi vid MDH.

Det har hittills inte funnits ett tillämpat arbetssätt för hur yrkesverksamma inom socialtjänsten bör arbeta med bemötande. Ofta har föräldrarna själva kognitiva svårigheter, där familjebehandlarna upplever att traditionella metoder inte fungerar.
– Vår förhoppning är att det nya arbetssättet ska kunna bidra till att föräldrar i högre utsträckning anförtror sig åt socialtjänsten och väljer att ta emot det stöd som erbjuds. Utgångspunkten är att föräldrarna ska bli behandlade som unika personer med individuella problem och strategier, säger Jonas Lindblom.

Under två och en halv månad genomfördes en pilotstudie där familjestödjare inom socialtjänsten fick använda verktyget i sitt dagliga arbete. Utvärderingarna visar att yrkesprofessionaliteten stärktes och gav förutsättningar för en ökad målorientering, medvetenhet och ansvarstagande i bemötandet.
– Det är en växande grupp med föräldrar som behöver stöd i sin vardag. När stöd ges till barn framgår det ofta att barnets föräldrar inte uppfyller de förväntningar på föräldraskap som ställs. Det arbetsverktyg som tagits fram bedöms vara ett värdefullt komplement till det ordinarie familjearbete som socialtjänsten bedriver, säger Kerstin Eriksson, områdeschef, Socialförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Projektet har tilldelats nya medel och fortsätter under hösten 2015 och våren 2016. Då arbetsverktyget hittills utformats utifrån de yrkesverksammas erfarenheter, blir det en viktig uppgift att även intervjua föräldrarna om deras upplevelser. 
– Det finns olika perspektiv på vad som utgör ett gott bemötande och föräldrarnas egna erfarenheter är nödvändiga för att stärka arbetsverktygets vetenskapliga hållbarhet, säger Jonas Lindblom.

Om projektet FÖRST

FÖRST är ett forskningsprojekt om föräldrar som är i kontakt med socialtjänsten och som tillskrivs kognitiva svårigheter. Projektet syftar till att utveckla pedagogiska verktyg i det sociala omsorgsarbetet för att stödja och förbättra föräldrars omsorgsförmåga. Det bedrivs inom Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV), som är en del av Samhällskontraktet - ett avtal om fördjupad samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Landstinget Västmanland och MDH.