Så ska MDH:s stöd för samverkan att genomlysas

2013-09-24 | Forskning/Samverkan

MDH:s vision är att bli en excellent samproducerande högskola till 2016. En av punkterna inom kraftsamlingsarbetet handlar om hur högskolan kan förtydliga och bättre samordna sättet vi arbetar med samverkan och samproduktion på - både internt och externt. Som ett led i detta beslutade rektor tidigare i höst att anlita en konsult som får i uppdrag att utreda Enheten för externa relationer, EER, och dess verksamhet. Nu har rektor fattat beslut om utredningsdirektiv som visar mer exakt hur genomlysningen kommer att gå till.

Den konsult som har åtagit sig utredningsuppdraget är Robert Hemmingsson, tidigare bland annat sjukhusdirektör och universitetsdirektör. Hans uppdrag är att lämna förslag på hur verksamheten som idag bedrivs på EER kan inplaceras i andra redan befintliga organisatoriska enheter.

I fredags fattade rektor beslut om på vilket sätt MDH:s stöd för samverkan, EER, ska genomlysas. Enligt utredningsdirektiven ska förslagen som läggs fram av konsulten grundas på MDH:s forsknings- och utbildningsstrategi och den områdesstrategi för samverkan som har beslutats av rektor.

- I utredningsarbetet kommer MDH:s övriga viktiga dokument att spela en väsentlig roll, som rektors årliga verksamhetsmål, uppdrag och budget, enheternas verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser samt ekonomiska redovisningar, säger rektor Karin Röding.

Robert Hemmingsson kommer att intervjua ledamöter i rektors ledningsgrupp och nyckelpersoner på EER. Dessutom kommer synpunkter från medarbetarrepresentanter från EER och kärnverksamheten att hämtas in.

- Konsulten kommer att ha avstämningar med mig under arbetets gång och en skriftlig slutrapport ska vara klar senast november 2013, säger Karin Röding.