Så ska kommunerna bli attraktivare arbetsgivare

2014-04-16 | Forskning/Samverkan

Nyligen presenterade Västerås stad, Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola (MDH) resultaten av det tvååriga forskningsprojektet STOLT - om yrkesstolthet och organisationsidentitet.

Jonas Welander, kommundoktorand vid MDH, har i sin forskning identifierat flera viktiga steg för hur kommunerna kan attrahera nya medarbetare och få nuvarande medarbetare att vilja stanna kvar.
 
– Det handlar bland annat om att lyfta framgångar och goda exempel som gör att medarbetarna kan identifiera sig med organisationen. Medarbetarnas syn på arbetsgivaren avgörs också av det sociala klimatet där närmsta chef har en viktig roll. Chefen förväntas representera arbetsgruppen i organisationen som helhet och föra gruppens talan i förhållande till ledningen, säger Jonas Welander.
 
Annika Tjernström, HR-direktör Eskilstuna kommun och Eva Little, Biträdande stadsdirektör Västerås stad, reflekterade över hur forskningsresultaten kan komma till nytta i kommunernas satsningar på chefer och medarbetare.
 
– I Eskilstuna kommun går alla 8 500 medarbetare utbildningssatsningen Modigt medarbetarskap. Det syftar till att forma ett gemensamt språk och förhållningssätt för att skapa värde för invånare, brukare och kunder i det goda professionella mötet. Att träffa kollegor över organisationsgränser och få förståelse för helheten är mycket uppskattat, berättar Annika Tjernström.
 
– Vi kommer att göra stadens högsta chefer mer medvetna om vad de kan göra för att bidra till att medarbetare ska känna sig stolta över Västerås stad. Det handlar bland annat om att cheferna ska vara så synliga som möjligt för att maximera möjligheten att bygga ett gott ambassadörskap hos varje medarbetare. Vi kommer också att göra insatser för att alla medarbetare bättre ska förstå hur en så komplex organisation som Västerås stad fungerar till exempel genom att skapa möjligheter för medarbetare i olika verksamheter att träffas och lära sig mer om
varandras verksamheter, säger Eva Little.

Agneta Jöhnk från Sveriges Kommuner och Landsting gav tips på hur kommuner och landsting kan arbeta med att säkra kompetensförsörjningen i framtiden. Möjligheter till karriärutveckling och differentierad lönesättning är två exempel. Att se utrikesfödda som en resurs, var ett annat medskick från Agneta Jöhnk.

Vid eventet deltog över 100 personer från hela landet och under eftermiddagen diskuterade deltagarna vad arbetsgivare kan göra för att stärka organisationsidentiteten för medarbetare. Några saker som lyftes i diskussionerna var behovet av att föra fram positiva berättelser om allt bra som sker i välfärdssektorn i mötet mellan till exempel elev och lärare eller sjuksköterska och patient.