Så kan vården bli mer jämlik i Sverige

2014-11-19 | Forskning/Samverkan

En ny utvärderingsstudie gjord vid Mälardalens högskola (MDH) visar att de faktorer som främst påverkar patienters tillgång till vård på lika villkor är bland annat brist på resurser inom vården, bostadsområde och patientens bakgrund. Nu har 48 arbetssätt utvecklats och prövats för en mer jämlik vård.

Syftet med studien var att testa och utveckla arbetssätt och metoder för en mer jämlik första linjens vård inom vårdcentraler, mödravårdscentraler och barnavårdscentraler. Det omfattar allt från bemötande, tillgänglighet, behandling, sammanhållna vårdprocesser till ledning och styrning.

Resultatutvärderingen visar att de faktorer som påverkar patienters tillgång till
vård på lika villkor är bland annat brist på läkare och resurser, faktorer som berör bostadsområdet och patienters utbildning, yrke, etnicitet och ålder. Genom erfarenhetsutbyte verksamheter emellan, föreläsningar, seminarier och grupparbeten har arbetet för en mer jämlik vård kunnat förbättras.

– 48 arbetssätt utvecklades och prövades under projektets gång. Bland annat att öka tillgänglighet för underrepresenterade grupper, samverka utifrån ett helhetstänkt kring individer, ha dialog med patientföreningar, utbilda personalen i kulturell kompetens, utbyta kunskap mellan olika vårdverksamheter och förbättra i arbetsdelning mellan personal, säger Per Tillgren, professor i folkhälsovetenskap vid MDH.

Utvärderingen visar även att personal och patienter anser att tillgången till tolk för de icke svensktalande är en viktig faktor för förbättring och förändringsarbete och att ersättningssystemen begränsar möjligheter till arbetet för ökad jämlikhet.

– Det ska inte ha någon betydelse vem du är eller var du bor för att du ska få vård på lika villkor. Med den här verksamhetsförändringen hoppas vi att vården kan bli mer jämlik över tid, säger Lennart Bogg, professor i folkhälsovetenskap vid MDH.

Slutrapporten Blev det ett genombrott?: Utvärdering av det nationella lärandeprojektet – Vård på lika villkor finns tillgänglig via databasen DiVA: www.diva-portal.org

 

Det nationella lärandeprojektet Vård på lika villkor är en av de insatser som har genomförts på uppdrag av regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Uppdraget har pågått under tre år (2011-2014) och utfördes i samarbete med sju verksamheter i hela landet.