Påverkar omvärlden innovationsförmågan?

2012-09-27 | Forskning/Samverkan

Det råder delade meningar om hur kopplingen mellan omvärld och organisation ser ut. Somliga menar att omvärlden inte är något organisationen ska bry sig om, medan andra hävdar att omvärlden är en viktig påverkansfaktor för varje organisation.

Detta är utgångspunkten för Bengt Wahlströms licentiatavhandling Organisationen, omvärldssignaler och innovationsförmåga som han försvarar den 28 september på Mälardalens högskola (MDH).

Syftet med min avhandling var att undersöka samspelet mellan organisation, omvärld och innovationsförmåga, vilket jag har illustrerat med en modell, säger Bengt Wahlström, industridoktorand vid MDH och företaget Företag och framtid.

Modellen som beskrivs i licentiatavhandlingen innehåller tre delar för att se om och hur omvärlden påverkar företagets innovationsförmåga. Först identifieras vilka omvärldssignaler som uppmärksammas i organisationen, sedan hur organisationen skapar mening kring de omvärldssignaler som den uppmärksamma och slutligen hur organisationen tolkar omvärldssignalen. De fyra företagen Google, Apple, Microsoft och Virgin har analyserats i modellen.

– En omvärldssignal som påverkat samtliga fyra företag är teknikens utveckling, vilket gjort att de satsat tillgänglighet på internet. Förutom detta kan man mest se skillnader mellan dem såsom att vissa av företagen har lättare att använda omvärldssignaler i innovationsförmågan än andra, säger Bengt Wahlström.

Resultatet av licentiatavhandlingen är att det finns samspel mellan organisationen och dess innovationsförmåga, med särskild fokus på omvärldssignalerna. Organisationernas historia har betydelse för hur företaget hanterar innovationsförmågan i dag och innovationsförmågan kan inte betraktas som en isolerad företeelse, fristående från omvärlden, utan måste ses i sitt omvärldssammanhang. Med andra ord påverkar omvärlden innovationsförmågan.

– Jag kommer att använda kunskaper och resultatet från avhandlingen i företaget Företag och framtid. Den kommer även ligga till grund för min planerade doktorsavhandling som presenteras om tre år, säger Bengt Wahlström.

Välkomna till Raspen på Mälardalens högskola i Eskilstuna den 28 september kl.10.00 – 12.00 då Bengt Wahlström försvarar sin licentiatavhandling .