Nytt forskningsprojekt ska minska risken för felaktiga outsourcingbeslut

2010-05-21 | Forskning/Samverkan

Mälardalens högskola och Lunds tekniska högskola har tillsammans med fyra svenska tillverkningsföretag med global verksamhet tilldelats 6 miljoner kronor från Vinnova för ett forskningsprojekt kallat ”PROLOC - Strategisk produktionslokalisering under produktens livscykel”.

Det treåriga forskningsprojektet PROLOC ska ge industrin verktyg för att fatta rätt beslut om var man ska lokalisera sin produktion. Med bra beslutsmodeller som inte bara tar hänsyn till material- och lönekostnader utan också väger samman många fler faktorer, minskar risken att flytta produktion till lågkostnadsländer baserat på för tunna beslutsunderlag. Ett produktionslokaliseringsbeslut bör dels baseras på strategiska överväganden och dels på en kalkyl som ger en så rättvisande bild som möjligt av olika alternativ.

– Vi bygger vidare på den numera mer nyanserade svenska debatten om outsourcing och offshoring, och vill bidra med forskningsresultat som stödjer beslutsprocessen kring lokalisering av produktion. Vi ser redan idag hur många faktorer som faktiskt påverkar besluten och man kan konstatera att lönesumman utgör en allt mindre viktig faktor i sammanhanget, säger Monica Bellgran, produktionsdirektör vid Haldex AB, som tillsammans med Carin Andersson vid Lunds tekniska högskola, projektledare för PROLOC, och Magnus Wiktorsson, projektansvarig från Mälardalens högskola initierat projektet. Komplexiteten i lokaliseringsfrågorna tenderar att ökar eftersom miljökrav, transportkostnader, materialförsörjningssystem och inte minst fabriksprestanda och närhet till marknad får allt större inverkan. Utmaningen i forskningsprojektet är att sätta ekonomiska siffror på faktorer som är svåra att kvantifiera på kort sikt såsom behov av kompetensöverföring, kvalitetsbristkostnader och utarmning av kompetens på hemmaplan.

Projektet kommer att drivas i nära samarbete mellan Lunds tekniska högskola, Mälardalens högskola, Alfa Laval, Haldex, Seco Tools och Volvo Construction Equipment. Med näringslivets insatser satsas totalt 12 miljoner kronor under tre år på att ta fram modeller för att stötta beslut om lokalisering av ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar produktion.

För mer information om ”PROLOC” projektet kontakta:
Carin Andersson, tfn 046 - 222 95 39, e-post Carin.Andersson@iprod.lth.se
Magnus Wiktorsson, tfn 016-153229, e-post Magnus.Wiktorsson@mdh.se