Ny samverkansarena på MDH för hälso- och välfärdsteknik

2013-10-03 | Forskning/Samverkan

En ny samverkansarena för hälso- och välfärdsteknik byggs upp på MDH. Redan i dag pågår flera forskningsprojekt på MDH som kan hänföras till området hälsa- och välfärdsteknik. Högskolans starka kompetenser inom teknik, hälsa och välfärd innebär goda möjligheter att vidareutveckla forskningen som redan idag bedrivs inom området.

Det finns ett tydligt och starkt uttalat samhällsintresse för att utveckla hälsoteknikområdet. Behoven av hälsotekniklösningar ökar, både av demografiska och ekonomiska skäl och genom en ökad efterfrågan från olika grupper i befolkningen. Det finns dessutom ett stort regionalt intresse för att utveckla hälsotekniska lösningar och som ser ett värde i och efterfrågar en djupare samverkan med högskolan.

Målet med samverkansarenan är att skapa en tvärvetenskaplig samt långsiktig och hållbara struktur för samverkan och samproduktion inom området hälso- och välfärdsteknik. Samverkansarenan (SAHV) kommer att profileras gentemot användarperspektivet, vilket inte är begränsat till vare sig teknik, tillämpningsområde eller målgrupp. Fokus ska ligga på användarnas behov och efterfrågan, erfarenheter och upplevelser av denna teknologi i vardagslivet och eller vardagsarbetet.

I och med SAHV kommer forskning inom området hälso- och välfärdsteknik vid MDH tydligare profileras och synliggöras. SAHV ska fungera som en paraplyfunktion för forskningen inom detta område. Syftet är att denna samverkansarena ska stödja, förbättra, effektivisera och utveckla forskningen inom området.

 

Kontaktpersoner

Marcus Persson, 016-15 36 72  marcus.persson@mdh.se och Mia Folke, 021-10 13 15, mia.folke@mdh.se .