Ny publikation om upplevelser av ett patientmöte

2015-06-26 | Forskning/Samverkan

Lena Wiklund Gustin med flera har fått artikeln The multifacetted vigilance – nurses’ experiences of caring encounters with patients suffering from substance use disorder publicerad i Scandinavian Journal of Caring Science.

Studien, som är skriven tillsammans med en av specialistsjuksköterskeutbildningens studenter, syftade till att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar inom sluten psykiatrisk vård upplever mötet med patienter som lider av substansbrukssyndrom. Studien var en del av ett kliniskt applikationsforskningsprojekt, vilket innebär att de fyra gruppdialoger som legat till grund för analysen också varit en del i enhetens utvecklingsarbete. Resultatet visade att sjuksköterskornas möten med dessa patienter präglades av vaksamhet. Å ena sidan strävade sjuksköterskorna efter att ge en god och personcentrerad omvårdnad, å andra sidan var de rädda såväl för att bli manipulerade av patienterna som för att kollegerna skulle uppfatta dem som naiva om de engagerade sig i dessa patienter. Samtidigt som denna vaksamhet kan vara stressande för sjuksköterskorna, kan den också bidra till att de kan ge en professionell och värdebaserad omvårdnad.