Ny publikation om hur allmänläkare upplever sitt arbetet med sjukskrivningar

2015-03-06 | Forskning/Samverkan

Lars Carlsson, Linda Lännerström, Thorne Wallman and Inger K Holmström: General practitioners’ perceptions of working with the certification of sickness absences following changes in the Swedish social security : a qualitative focus-group study. BMC Family Practice (2015) 16:21 DOI 10.1186/s12875-015-0238-5.

Syftet med studien var att beskriva hur allmänläkare i Sverige upplever sitt arbetet med sjukskrivningar efter de stora förändringar som sjukförsäkringssystemet genomgått under senare år.

Bakgrunden till studien är att det sedan tidigare är känt att många läkare upplever arbetet med sjukskrivningsärenden som speciellt betungande, i vissa fall som ett direkt arbetsmiljöproblem. Allmänläkare är en grupp som handlägger en stor andel sjukskrivningar. Under senare år har dock sjukförsäkringssystemet genomgått stora förändringar, med en åtstramning av regelverket kring bl.a. rätten till sjukskrivning och mer fokus på rehabilitering. 

Forskarna genomförde därför fem fokusgrupps diskussioner med ett strategiskt urval av allmänläkare på olika platser i Sverige. Materialet analyserades med innehålls analys.

Resultatet visade att läkarna upplevde sin professionella roll som både patientens läkare och som en grindvakt för sjukförsäkringssystemet som krävande. De fann dock stöd i att arbete i tema med andra professioner. Kontakten med patienter i sjukskrivningsärende kunde generera stress för läkaren, speciellt om patient verkade ha svårigheter att återgår i arbete eller rehabiliteringen tog längre tid än tänkt. Läkares arbete med sjukskrivningar underlättades dock av det nya regelverket. 

Slutsatserna var att även om arbete med sjukskrivningar fortfarande är en tung uppgift för allmänläkare, har det underlättats av nya regler och samarbete i team.

Läs hela artikeln.