Ny publikation om hinder och möjligheter vid implementeringen av ett ledarskapsprogram

2015-04-02 | Forskning/Samverkan

Robert Larsson m.fl. har fått artikeln Implementing health-promoting leadership in municipal organizations: managers’ experiences with a leadership program publicerad i Nordic Journal of Working Life Studies, 2015, Vol. 5, Nr. 1.

Studien baseras på kvalitativa intervjuer med linje- och mellanchefer som deltagit i ett ledarskapsprogram som genomförts i två kommunala organisationer. I studien analyseras hinder och möjligheter vid implementeringen av ledarskapsprogrammet huvudsakligen utifrån de deltagande chefernas perspektiv.

Cheferna beskriver anställdas delaktighet vid utformning av handlingsplaner för arbetsmiljöförändringar som ett nytt och centralt möjliggörande inslag i ledarskapsprogrammet. De hinder som cheferna lyfter fram handlar främst om hög arbetsbelastning, bristande ledningsstöd och återkommande organisationsförändringar. Dessutom beskriver cheferna utmaningar med att arbeta i politiskt styrda organisationer. Dessa utmaningar gör sig gällande i form av administrativa rutiner och projekt, vilka konkurrerar och begränsar chefernas möjligheter att ägna tid till genomförandet av ledarskapsprogrammet.