Ny publikation om fenomenet och begreppet vila

2015-05-15 | Forskning/Samverkan

Margareta Asp med flera har fått artikeln Rest: A Health-Related Phenomenon and Concept in Caring Science publicerad i Global Qualitative Nursing Research.

Den här studien handlar om vila som fenomen och begrepp. Vila har betydelse för vår återhämtning till hälsa och är ett centralt fenomen i vårdandet. Vila ingår som en självklar del i vårt vardagliga liv. Men vad innebär vila? I vetenskapligt arbete ingår att man använder sig av begrepp. Om ett begrepp är svagt utvecklat kan det utvecklas utifrån människors erfarenheter av fenomenet. Syftet med studien var att utveckla och beskriva begreppet vila baserat på intervjuer med totalt 63 deltagare.

Studien har en livsvärldsansats och har genomförts i två steg, först med en beskrivande fenomenologisk ansats och sedan med en hermeneutisk. Begreppet vila omfattar både essensen av vila och av icke-vila och det sker ständigt en rörelse mellan dessa båda tillstånd i människors liv. Essensen av vila är att vara i harmoni i vilja, känsla och handling och essensen i icke-vila innebär att vara i disharmoni i vilja, känsla och handling. Begreppet inrymmer olika aspekter som hör till vilans essens: vara i en vilorytm, släppa taget i tillit, vara i lugn och ro, uppleva lustfylld stimulans. Till icke-vilans essens hör aspekterna att vara ansträngd mellan begränsade resurser och krävande förväntningar, samt uppleva olust och leda. Begreppet kan utgöra grund för tillämpad forskning och användas i vårdandet som en tolkningsram för att uppmärksamma och skapa förutsättningar för vila.

Läs hela artikeln.