Ny publikation om deltagandet i en studiecirkel om äldre och läkemedel

2015-04-30 | Forskning/Samverkan

Karin Josefsson m.fl har fått artikeln Older adults’ experiences of participating in a study circle about aging and drugs publicerad i Healthy Aging Research.

Syftet var att beskriva äldre personers erfarenheter av att delta i studiecirkel om äldre och läkemedel. Tre fokusgruppsintervjuer genomfördes med 11 äldre personer och insamlad data analyserade med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet visade att de äldre tyckte om studiecirkelns design, med en kursplan som följdes samtidigt som egna problem kunde diskuteras. Studiematerialet kunde användas som uppslagsverk vid funderingar och var informativt. De äldre ökade sin kunskap om naturliga och sjukliga åldrandet samt om läkemedel och dess sammansättningar. Genom studiecirkeln blev de äldre stärkta att våga fråga och ifrågasätta ny medicinering och agera genom att aktivt söka vård. Att delta i studiecirkeln rekommenderades av de äldre till andra äldre personer. De äldre önskar att veta mer om sina läkemedel och vill inte vara passiva mottagare, utan vill vara delaktiga i sin läkemedelsbehandling. Slutsatser är att studiecirkel om äldre och läkemedel bidrar till ökad kunskap och stärker de äldre att våga ifrågasätta och agera. Att delta i studiecirkel kan bidra till ökad följsamhet, delaktighet och empowerment hos de äldre, som i sin tur kan vara hälsofrämjande.