Ny publikation om äldre och dementa människors identitet

2015-06-12 | Forskning/Samverkan

Els-Marie Anbäcken med flera har fått artikeln Expressions of Identity and Self in Daily Life at a Group Home for Older Persons With Dementia in Japan publicerad i In Care Management Journals.

Fokus i artiklen ligger på hur äldre människor på ett demensboende i Japan uttrycker sin identitet, sitt “self”. Artikeln baseras på en etnografisk studie som grundar sig i ”spirituality”- hur de som bor på demensboendet skapade mening i sitt liv. Demens studeras från ett sociokulturellt perspektiv utifrån deltagande observationer på ett gruppboende med 19 personer, samt intervjuer med sex av dessa. Två centrala begrepp diskuteras och används i analysen. Begreppet ie som står för hem och familj, samt boke, ett gammalt ord för demens som står för senilitet. En slutsats är att gruppboendet är home enough i den betydelse att de boendes identitet och ”self” respekteras här. 

Boke står för ett tillstånd i vilket personen sägs ha givit upp försöken att uppehålla sin mentala hälsa. Några av de boende använde detta gamla begrepp för att markera linjen mellan dem som var hjälplösa och de som klarade sig själva. Identitet analyserades utifrån perspektiven: tidigare profession, känsla av trygghet, att vara fysiskt nära, i sociala interaktioner, i vetskapen om att tas omhand på ett rätt sätt också efter döden. Analysen av identitet och ”self” visade att tillfredsställelsen i livet uttrycktes på olika sätt, som en övergipande helhet eller som ett lapptäcke med ljusa och mörka färger, och att livet fortfarande är i en process. Här sågs det diskreta stödjande förhållningsättet (”scaffolding”) spela roll. 
Livet levs intill döden och farväl ceremonierna efter döden analyseras som olika slag av existentiella avslut.