Ny professor inom vårdvetenskap: Inger K. Holmström

2013-09-05 | Forskning/Samverkan

Mälardalens högskola har fått en ny professor inom vårdvetenskap, Inger K. Holmström. Ingers expertområde inkluderar bland annat patientcentrerad vård, vårdmötet och vårdkommunikation samt kompetensutveckling. Speciellt fokus ligger på patientsäkerhet i telefonrådgivningssamtal. Metodologiskt sett har hon ett stort intresse för kvalitativa forskningsansatser.

 

Inger K. Holmström, ny professor i vårdvetenskap.

För närvarande arbetar Inger Holmström bland annat med ett projekt om patientsäkerhet i telefonrådgivningssamtal, där de jämför samtal som har blivit anmälda enligt Lex Maria med så kallade vanliga samtal för att identifiera både risksituationer och goda samtalsstrategier. Hon är dessutom i startgroparna med ett stort internationellt projekt som ska undersöka patientcentrerad kommunikation med äldre vårdtagare inom kommunal äldreomsorg i tre länder. Projektet inleds med att kartlägga kommunikationen, för att sedan kunna testa utbildningsinterventioner.

Pågående och tidigare projekt

Att utveckla svenska telefonsjuksköterskors genuskompetens är ett treårigt projekt som finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet kom till utifrån resultaten från en interventionsstudie för sjuksköterskor som arbetar med sjukvårdsrådgivning via telefon. Syftet med det projektet var att utveckla sjuksköterskornas kompetens i mötet via telefon, för att därigenom öka nyttan och säkerheten för patienter.

Inger är huvudansvarig för ytterligare två projekt som berör telefonrådgivning, där ett av dem rör utfall av samtal avseende barn, samt föräldrars förväntningar och erfarenheter på rådgivningssamtalet. Det andra projektet rör patientsäkerhet kopplat till arbetsmiljö och kommunikation, Stress i nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning – ett hot mot patientsäkerheten? finansierat av AFA Försäkring.

Inger Holmström har tidigare medverkat i projekt som rör patienters förståelse och upplevelser av svår och långvarig sjukdom, samt flera projekt kring professionell kompetens hos bland annat narkosläkare, allmänläkare och annan vårdpersonal. Pågående projekt inom dessa fält är långtidsjukskrivnas och allmänläkares upplevelse av delaktighet i sjukskrivningsprocessen.

 

Mer information

Inger K. Holmström disputerade 2002 i Hälso – och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet med avhandlingen Gaining professional competence for patient encounters by means of a new understanding. För mer information, se Ingers Holmströms personliga sida .

Inger Holmström är som professor i vårdvetenskap placerad på akademin för hälsa, vård och välfärd.