Ny forskning för att lagra klimatfarlig koldioxid i marken

3,4 miljoner kronor till nytt forskningsprojekt på Mälardalens högskola

2013-02-11 | Forskning/Samverkan

Ökade utsläpp av koldioxid driver på växthuseffekten och klimatförändringarna. Men det finns teknik för att fånga in och lagra koldioxid i marken istället för att släppa ut den i luften. Forskare från Mälardalens högskola ska i ett nytt projekt utveckla och förfina den tekniken.

Dagens koldioxidutsläpp från bilar, fabriker och kraftverk påverkar vårt klimat negativt. Samtidigt är vi beroende av energikällor som olja och kol, och det finns inte möjlighet för samhället att ställa om till förnybara energikällor över en natt.

– Vi behöver mer kortsiktiga lösningar som kan hjälpa oss att använda fossila bränslen på ett sätt som inte förorenar. Detta ger oss tid att utveckla framtida teknik och infrastruktur som är baserad på förnybar energi, säger Jinyue Yan, professor i energiteknik vid Mälardalens högskola.

Carbon Capture and Storage, CCS, är en teknik för att återföra kol till marken. Det fungerar som ett slags kretslopp där det kol som ursprungligen utvunnits från berggrunden i form av gas, olja eller kol återförs i form av koldioxid. Vid kraftverk och industrier avskiljs koldioxiden, transporteras via rörledning och pumpas slutligen ner i marken för långtidslagring.

– När kol eller olja förbränns bildas rökgas som är en blandning av flera olika föreningar. För att kunna fånga in och lagra koldioxid ur rökgaserna behöver vi veta vilka egenskaper blandningarna har. Därför startar vi nu ett projekt för att utveckla metoder för att kunna bestämma egenskaperna för koldioxidblandningar på ett pålitligt sätt, säger Jinyue Yan.

Projektet har beviljats 3,4 miljoner i forskningsmedel från Energimyndigheten. Syftet med projektet är att öka kunskaperna om koldioxidblandningars egenskaper vid olika tryck och temperaturer och hur blandningarna beter sig sig i processer för att fånga in och lagra koldioxid.

– Detta går att jämföra med att koka vatten. Rent vatten kokar vid 100 grader. Men häller vi i salt kokar vattnet inte längre vid samma temperatur. På samma sätt varierar det hur koldioxid fungerar i olika typer av blandningar. Den kunskapen saknas idag och har stor betydelse för att hitta effektiva processer för att fånga in och lagra koldioxid, både för vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, säger Jinyue Yan.