Nu ska Örebro, Västmanland och Sörmland utbildas i jämställdhet

2010-02-17 | Forskning/Samverkan

En lärare märker att han undervisar pojkar och flickor olika. En läkare känner att hon ger vård på olika sätt beroende om patienten är född i Sverige eller i ett annat land. Det här är två exempel som skulle kunna vara tagna direkt från verkligheten. Nu ska Mälardalens högskola utbilda yrkesverksamma från Sörmland, Västmanland och Örebro i jämställdhet och mångfald, stora och viktiga men ofta svåra frågor på arbetsplatser runt om i länet.

I morgon startar Mälardalens högskola en utbildningssatsning för cirka 140 yrkesverksamma i Västmanlands, Örebro och Sörmlands län. Utbildningarna hålls inom projektet Jämbredd och syftet är att stärka kompetensen i länens verksamheter vad gäller arbetet med utökad mångfalds- och jämställdhetsintegration.

- Det är svåra frågor som inte sällan möter motstånd då integrering av mångfald och förändrade synsätt rör maktstrukturer, handlingsmönster, fördomar och ofta djupt personliga föreställningar, säger Max Jakobsson, JämBredds projektledare.

Tillsammans med forskare på Mälardalens högskola kommer JämBredd, under 2010, att driva forskningscirklar som på olika sätt behandlar mångfald och jämställdhet. Samtidigt kommer en processledarutbildning drivas där personer i ledningsfunktioner kommer att utbildas i mångfalds- och jämställdhetsintegrering.

Ser fram emot att utmana sina egna värderingar

Två av de som kommer att delta i JämBredds processledarutbildning är biträdande förskolechef för område norr i Flens kommun, Kerstin Johansson och enhetschef för skol- och förskoleprojektet IDA i Västerås Stad, Erik Johansson.

- Jag är genuspedagog och har på så sätt blivit intresserad av hur traditionella könsmönster drabbar båda könen. Jag jobbar med kvinnodominerade arbetslag och har länge varit intresserad av vilka mönster som begränsar just dessa kulturer, så kallade familjekulturer. Det är något som jag nu genom JämBredd ser fram emot att fördjupa mig i, säger Kerstin Johansson.

Erik Johansson har tidigare levt i en föreställning att samhället i mångt och mycket är jämställt, men har genom IDA insett att bland annat invandrare i Sverige inte får samma chanser som andra. Han menar att samhället tappar många talanger genom att dessa personer inte ges en chans att visa vad de kan.

- Jag har börjat fundera på om det är på ett liknade sätt när det gäller andra normer i samhället. Har jag själv dessa majoritetsnormer utan att jag är medveten om dem? I så fall är det stor risk att jag inte kommer ge samma chanser till blivande talanger bara för att de inte stämmer in i den rådande kulturen. Jag hoppas jag genom JämBredds utbildningar får chansen att utmana mina egna värderingar, för att på så sätt kunna vara en bättre ledare i framtiden och få en ökad chans att kunna möta alla personer på ett rättvist och jämlikt sätt, säger Erik Johansson.

"Vi drar vårt strå till stacken för att möta framtiden", debattartikel av JämBredds ledningsgrupp