Nio nya forskningsprojekt i samverkan med regionens förskolor och skolor

2017-11-08 | Forskning/Samverkan

Mälardalens kompetenscentrum för lärande är en del av Samhällskontraktet, det strategiska avtalet om fördjupad samverkan mellan MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland. Nu beviljar MKL nio nya forskningsprojekt medel. Fokus för de nya projekten är bland annat genusmedvetenhet, kollegialt lärande, kommunikativt och pedagogiskt ledarskap, vardagsteknik och övergångar mellan skolformer.

Ett av projekten är en fortsättning på ett tidigare MKL-finansierat projekt och går under namnet Lärarens kommunikativa ledarskap som stöd för elevers tal och samtal. Karin Sheiki, lektor och Gustav Bockgård, docent, genomför projektet tillsammans med en skola i regionen. Här svarar Karin och Gustav på några frågor om sitt projekt.

Vad ledde ert tidigare projekt till?

I projektet undersökte vi i detalj hur lärare interagerar med sina elever, hur läraren uttrycker sig och vilken effekt det får på elevernas möjligheter att tala och samtala i klassrummet. Vi såg att en hög grad av lärarstyrning fungerade stöttande för elevernas kommunikation, och kanske också deras språkutveckling. Det ledde till att vi ville veta mer om det är möjligt att systematiskt bygga in den här typen av lärarkommunikation som samtidigt styr och stöttar elevernas språkanvändning.

Vad var det som gjorde att ni valde att ansöka om fortsatta medel från MKL?

Vi sökte också medel från en nationell finansiär för ett större projekt med ungefär samma inriktning, men fick inte pengar därifrån. MKL är ett mycket gott alternativ för oss, eftersom vårt projekt liknar aktionsforskning, dvs att lärarna är medforskare, vilket ju är en samverkande forskningsform som MKL stöttar. Skolan som vi är på i vår forskning, som alltså är densamma som i det första projektet, är en övningsskola, och det gör att vi lite senare hoppas kunna involvera också lärarstudenter. Det var fördelaktigt att kunna fortsätta här eftersom vi redan hade goda kontakter och intresserade lärare vilket gör det möjligt att fördjupa undersökningen av frågor om lärarens kommunikativa ledarskap. Dessutom gör MKL-formen det möjligt för skolans lärare att komma in som ”gästföreläsare” i lärarutbildningen, något som skett redan under höstterminen.

Vad vill ni uppnå med det nya projektet?

Vi hoppas få en fördjupad kunskap om hur undervisning med kommunikationsstöttande potential fungerar i detalj, eftersom det är värdefull kunskap i allmänhet, och i lärarutbildningarna i synnerhet. I projektet ingår också en skolutvecklingsdel i form av en forskningscirkel där lärarna undersöker sin egen praktik. Vi hoppas att det leder till ökat kollegialt lärande på skolan, men också i större skala, till exempel genom en skrift av något slag som kan komma exempelvis lärarstudenter tillgodo.

Läs mer om de nio nya forskningsprojekten