Mer kunskap och samverkan ger bättre mottagande av nyanlända elever i skolan

2014-11-11 | Forskning/Samverkan

Nyanlända barn och ungdomar är en växande grupp i skolan. I samverkan med Länsstyrelsen Västmanland län, Länsstyrelsen Sörmland län och Skolverket anordnar Mälardalens högskola (MDH) en nationell konferens den 12/11 för lärare och rektorer om att möta nyanlända elever.

Under 2015 förutspår Migrationsverket att Sverige kommer emot mellan 81 000-105 000 asylsökande. Ungefär 18 % av dessa är barn i skolåldern mellan 6-17 år, och därmed står den svenska skolan inför en stor utmaning. Kommuner behöver rätt beredskap och kunskap, och möjlighet att ordna platser i sina skolor. 

– Många skolor säger att de saknar kunskaper och resurser för att kunna erbjuda nyanlända elever en god skolgång och därmed en bra framtid. Vi behöver mer kunskap och vi måste dela med oss av de erfarenheter vi har genom goda exempel på att hur vi tar emot nyanlända elever och på hur vi kan arbeta med deras kunskapsutveckling på bästa sätt, säger Eva Sundgren, professor i svenska vid MDH och vetenskapligt ansvarig för konferensen.

På konferensen, som genomförs på MDH i Eskilstuna, kommer 170 lärare och rektorer att delta. Under dagen presenteras det senaste inom politiska beslut och styrdokument, erfarenheter från projekt som pågår i Västmanland och Sörmland samt resultat från forskningscirklar från fyra skolor i regionen. Några ämnen som berörs är elevhälsa, att möta föräldrar i skolan och svenska som andraspråk.

Utmaningen i nyanländas lärande ligger bland annat i antalet barn, barnens olika bakgrunder och bristen på kompetens och medvetenhet. För att möta behovet behöver mottagande och undervisning för nyanlända elever utvecklas.

– Nyanlända elevers lärande behöver stärkas genom att erbjuda ämneslärare kompetensutveckling. Samverkan mellan ämneslärare och studiehandledare på modersmål är, under goda förutsättningar, också en framgångsfaktor. Skolförvaltning och rektorer behöver bli bättre på följa upp och analysera elevernas resultat för att tidigt kunna sätta in rätt åtgärder. På klassrumsnivå handlar om att ha kunskap om hur elever lär på sitt andraspråk, hur man kartlägger nyanlända elevers förmågor, men också om hur man utvecklar och stöttar eleverna i deras parallella språk- och kunskapsutveckling. Det är viktigt att se nyanlända elever som individer och inte bara som en stor grupp, säger Luisella Galina Hammar, undervisningsråd vid Skolverket.

 

För mer information, kontakta:
Eva Sundgren, professor i svenska, MDH 016-15 36 58
Karin Sheikhi, universitetslektor i svenska, MDH, 016-15 36 59

Konferensen arrangeras av Mälardalens kompetenscentrum för lärande genom Samhällskontraktet, ett samarbete mellan Mälardalens högskola, Västerås stad, Eskilstuna kommun, Landstinget Västmanland och Landstinget Sörmland.