MDH utbildar regionens skolor inom nyanländas lärande

2017-06-13 | Utbildning

Mälardalens högskolas (MDH) breda kompetens kring nyanländas lärande och svenska som andraspråk tas till vara av Skolverket som gett högskolan i uppdrag att ge flera kurser för att stärka kompetensen hos skolpersonal.

– Det är glädjande att vi har fått så många uppdrag från Skolverket. Vi har den kompetens som efterfrågas inom området och får samtidigt möjlighet att bidra till skolutveckling i samarbete med huvudmännen, säger Elisabeth Berglund, samordnare för uppdragsutbildning inom förskola och skola vid MDH.

Det är med anledning av det stora mottagandet av nyanlända i Sverige som Skolverket gett utvalda lärosäten i uppdrag att hålla uppdragsutbildningar inom nyanländas lärande och svenska som andra språk för att kompetensutveckla personalen på landets skolor och på så vis stärka undervisningens kvalitet.

Utbildningarna riktar sig till olika personalgrupper i skolor som möter nyanlända elever. Det kan till exempel handla om studiehandledning och hur nyanlända kan utveckla sina språk och ämneskunskaper.

–Det viktigt att lärare och skolpersonal på alla nivåer har den kunskap som krävs för att på rätt sätt bemöta de som kommer till vårt land och som ska börja eller fortsätta sin skolutbildning här. Vi på MDH har forskning inom området och det här är en möjlighet att förmedla den till skolpersonalen, säger Elisabeth Berglund.

Aktuella utbildningar

Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk

Ger en introduktion till kunskapsfältet svenska som andraspråk med inriktning på ämnesundervisning i gymnasie- och vuxenutbildningens språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer. Du kan söka utbildning med inriktning mot gymnasiet och inriktning mot vuxenutbildningen. 

Sista ansökningsdag är 4 augusti.

Nyanlända elevers skolframgång

Ökar kunskapen om nyanlända elevers lärandevillkor och hur skolan bäst kan främja dessa elevers lärande. Utbildningen vänder sig till team av t.ex. skolledare, modersmålslärare, studiehandledare och klass- och ämneslärare.

Sista ansökningsdag är 18 augusti.

Studiehandledning på modersmål

Stärker studiehandledarens förmåga att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever studiehandledning av hög och likvärdig kvalitet med målet att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever.

Sista ansökningsdag är 18 augusti.