MDH ska utbilda fler socionomer

2017-04-20 | Utbildning

MDH utökar socionomutbildningen med 50 helårsstudenter och istället för en antagning per år utökar man till två. Totalt beräknas 140 helårsstudenter antas per år. Målsättningen är att förändringen ska träda i kraft höstterminen 2017 och vårterminen 2018.

Socionomprogrammet har haft mycket goda söktal de senaste åren, varför utökningen sannolikt inte kommer innebära problem med att få intresserade studenter att söka utbildningen. Vid senaste ansökningstillfället inför hösten 2017 hade drygt 370 personer sökt till utbildningen i första hand och totalt antal sökande har varit över 2 000 studenter.
– Detta gynnar både högskolan, studenter och samhället. Efterfrågan på socionomer är stor och våra lärarresurser goda. Med antagning två gånger per år kan även studenter som har haft studieuppehåll återuppta sina studier redan nästkommande termin, säger Agneta Brav, utbildningsledare vid akademin för hälsa, vård och välfärd vid MDH.

I programmet varvas teoretiska studier med praktiska och yrkesförberedande moment. Verksamhetsförlagda studier (VFU) och handledning är en stor del av utbildningen och ger studenten möjlighet till praktiska färdigheter och integrering av teori och praktik.
– Det totala behovet av VFU-platser kommer att öka på grund av denna förändring, men det hanteras med en fördelning av studenter på både höst- och vårtermin. Studenterna kommer att vara på praktikplatser under en längre och sammanhängande tidsperiod, säger Agneta Brav.

Socionomer arbetar bland annat med socialt och kurativt arbete inom socialtjänsten med barn och familjer, människors ekonomiska hjälpbehov samt med stöd och behandling vid missbruk och drogproblem. Enligt Sacos prognos är det fortsatt stor efterfrågan på nyutexaminerade socionomer, vilket innebär liten konkurrens på arbetsmarknaden och mycket goda möjligheter att få jobb.