MDH:s utbildningar i matematik utvärderade

2013-09-11 | Utbildning

Den 11 september presenterade Universitetskanslersämbetet kvalitetsutvärderingen för Mälardalens högskolas (MDH:s) utbildning i matematik/tillämpad matematik på kandidat- respektive masternivå. Utbildningen på kandidatnivå tilldelas omdömet bristande kvalitet och utbildningen på masternivå tilldelas omdömet hög kvalitet. MDH har redan påbörjat ett arbete med att se över bristerna, och ska senast inom ett år återkomma till Universitetskanslersämbetet med en åtgärdslista.

Universitetskanslersämbetet ska fram till 2014 utvärdera kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. I årets bedömning av matematik på kandidatnivå fick tre av elva lärosäten bristande kvalitet, varav MDH:s utbildning var en av dessa.

I årets bedömning av matematik på masternivå fick åtta av nio lärosäten hög kvalitet eller mycket hög kvalitet, varav MDH:s utbildning var en av dessa.

Hur berörs studenter?

I nuläget berör inte detta beslut de studenter som läser mot kandidatexamen med matematik/tillämpad matematik som huvudområde. Högskolan har kvar aktuellt examenstillstånd i ämnet och Universitetskanslersämbetets beslut om bristande kvalitet innebär ett ifrågasättande av tillståndet. MDH kommer nu att analysera beslutet och senast om ett år ska högskolan ha tagit till nödvändiga åtgärder för att komma tillrätta med bristerna.

– MDH strävar alltid efter att alla utbildningar ska hålla hög kvalitet. Därför är det självklart att vi tar till oss den kritik som vi får från Universitetskanslersämbetet. Underlaget kommer att analyseras. Utifrån detta tas en konkret åtgärdslista fram, som därefter skickas in till bedömargruppen vid Universitetskanslersämbetet för en ny bedömning, säger rektor Karin Röding.