MDH:s samverkan ger bättre mottagande av nyanlända barn i skolan

2015-03-27 | Forskning/Samverkan

Migrationsverket förutspår att Sverige kommer ta emot mellan 81 000-105 000 asylsökande under 2015, många av dessa är barn och ungdomar. Det är en stor utmaning för förskolan och skolan som kräver rätt beredskap och kunskap. Den 24 mars anordnade Mälardalens högskolas (MDH) samverkans arena Mälardalens Kompetenscentrum för lärande (MKL) en konferens i Katrineholm för lärare, förskolepersonal och rektorer som lyfte nya perspektiv på nyanlända barn och unga i förskola och skola.

MKL, Katrineholms kommun, Regionförbundet Sörmland och Viadidakt i Katrineholm arrangerade konferensen tillsammans. Över hundra personer, varav många arbetar med mottagande och undervisning av nyanlända, deltog på konferensen. Några ämnen som berördes var svenska som andraspråk, bemötande av föräldrar i skolan, rektorns utmaningar och hur kommuner kan arbeta med studiehandledning. Bakgrunden är ett forskningsprojekt som finansierats av Regionförbundet Sörmland.

– Att samverka med MDH och ta del av forskning och beprövad erfarenhet ger oss förutsättningar att bli ännu bättre kring mottagandet av nyanlända barn och ungdomar i förskolan och skolan, säger Johan Söderberg, bildningsnämndens ordförande i Katrineholm. Även om vi har lång erfarenhet av att ta emot nyanlända är det viktigt att vi kontinuerligt utvecklas. Vi är tacksamma över samarbetet.

Samarbetet mellan MDH och Katrineholms kommun har bland annat skett i form av så kallade forskningscirklar med forskare och lärare på Tallåsskolan. Kunskapsutbytet bidrog till förändring i skolans arbetssätt. Skolan anställde bland annat fler studiehandledare och införde prov på andra språk än svenska för att ta del av de nyanlända elevernas ämneskunskaper.

– Vi bidrog med ny kunskap och nya perspektiv som stärkte skolan i hur de skulle kunna gå tillväga för att bli ännu bättre på att utveckla elevernas språk- och ämneskunskaper, säger Karin Sheikhi, universitetslektor i svenska som andraspråk på MDH som ledde forskningscirkeln.

Helene Björkqvist, förvaltningschef på bildningsförvaltningen i Katrineholm, är positiv till utbytet med Mälardalens högskola. 
– En forskningscirkel är ett bra arbetssätt. Det blir en naturlig koppling mellan forskning och skola som gynnar bägge två, säger hon. 


Om Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL)

MKL är en regional samverkansplattform för skolutveckling där regionens kommuner och Mälardalens högskola samarbetar. Inom ramarna för MKL bedrivs kompetensutveckling för personal i förskola och skola, forskningsbaserade skolutvecklingsprojekt samt seminarier och event. MKL är organisatoriskt en del av akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) vid Mälardalens högskola (MDH).