MDH-forskning kan få goda effekter för miljön

2014-11-06 | Forskning/Samverkan

Växthusgaser från fossila bränslen som diesel och bensin orsakar klimatförändringar. För att stoppa den negativa utvecklingen är det nödvändigt att vi minskar användningen av fossila bränslen och istället går över till förnybara bränslen som biogas. Forskaren Johan Lindmark vid Mälardalens högskola (MDH) har undersökt metoder för att effektivisera biogasproduktionen och visar på möjligheten att framställa upp till 60 procent mer biogas än tidigare, vid samma process.

Johan Lindmarks forskning ryms inom Framtidens energi, vilket är en forskningsinriktning på MDH som fokuserar på hållbar energiförsörjning. Johan har utfört försök på biogasanläggningen Växtkraft i Västerås. Genom att förbehandla vallgröda (gräs och baljväxter som används för att framställa biogas) har Johan demonstrerat att man kan utvinna upp till 60 procent mer biogas vid samma anläggning och med samma mängd material som tillförs. Johan har använt sig av så kallad mekanisk förbehandling och elektroporation, vilket innebär att materialet utsätts för ett elektriskt fält som öppnar upp strukturen och underlättar nedbrytningen.

 

Johan har bland annat även undersökt alternativ för att rena processvattnet som används i biogasprocessen, så att det kan återanvändas med så få negativa effekter på processen och anläggningens kapacitet som möjligt.

– Min forskning är unik eftersom jag presenterar ett helhetsperspektiv för ökat biogasutbyte och energieffektivitet inom biogasprocessen. Jag fokuserar på vallgröda som är vanligt förekommande inom svenskt jordbruk och som kan användas både vid stora biogasanläggningar och vid mindre gårdsanläggningar, säger han.

Johan anser att biogasindustrin står inför en stor framtida utmaning.

– Samhället ställer höga krav på att vi ska kunna använda förnybara energikällor. Där står vi inför en stor utmaning, både i Sverige och internationellt. Vi behöver hitta sätt att producera mer biogas på ett mer energi- och kostnadseffektivt sätt som dessutom är miljövänligt. Min forskning kommer förhoppningsvis att stödja biogasindustrin i det här utvecklingsarbetet, säger han.

Disputerar 19 november
Johan Lindmark är civilingenjör inom samhällsteknik med inriktning mot miljöteknik och har en licentiatexamen i energi- och miljöteknik. Hans forskningsintressen ligger inom områdena bioenergi, vattenrening och avfallshantering.

Den 19 november klockan 9.00 kommer Johan Lindmark att försvara sin doktorsavhandling “Developing the anaerobic digestion process through technology integration” i sal R2-025 på MDH i Västerås.