MDH-forskare experter i Högskoleverkets kvalitetsutvärdering

2012-02-10 | Forskning/Samverkan

På uppdrag av regeringen gör högskoleverket nationella utvärderingar av samtliga högskoleutbildningar som leder till minst kandidat- eller yrkesexamen. Från Mälardalens högskola har två professorer blivit uttagna som experter, Sture Packalén i tyska och Eva Sundgren i svenska/nordiska språk.

- Att bli utvald för det här uppdraget innebär ett stort förtroende och en kvalitetsindikator för Mälardalens högskolas utbildningar inom ämnet, säger Sture Packalén.

Sveriges lärosäten har nominerat lämpliga experter inom olika ämnen och av dessa har högskoleverket sedan utsett några att vara med i bedömargruppen för respektive ämne. I bedömargruppen för tyska ingår exempelvis 4–7 ämnesexperter, 1–2 studenter och en arbetslivsrepresentant. För större ämnen, som exempelvis svenska/nordiska språk, handlar det om några till.

- Det känns extra roligt att komma med som ämnesexpert i bedömargruppen, eftersom det inte finns någon representant från någon annan svensk högskola i ämnet svenska/nordiska språk. De andra kommer från universiteten, säger Eva Sundgren.

Bedömargrupperna börjar sitt arbete nu och mellan februari och april kommer representanter från alla berörda lärosäten att kallas till upptaktsmöten för en genomgång av hur granskningen ska gå till. När det gäller ämnet tyska är det 8 lärosäten och 11 utbildningar, men för ämnet svenska är det många fler.

Utgångspunkt för den enskilda utvärderingen är examens¬målen för den utvärderade utbildningen och bedömningsunderlaget i utvärderingen består av fyra olika delar: stu-denternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätenas självvärdering, studenternas erfarenheter samt en enkät till tidi¬gare studenter. Rent praktiskt innebär bedömningen av examensarbetena att fem examensarbeten från varje granskad utbildning på varje lärosäte kommer att samlas in och granskas och diskuteras i bedömargrupperna.

- Utvärderingarna kan upplevas som lite besvärliga, men är en bra genomlysning för hur det står till inom dessa ämnen i landet och en förutsättning för att kunna vidta åtgärder för att förbättra, säger Sture Packalén.

Syftet med granskningen är att studenterna ska få så god undervisning som möjligt överallt i Sverige. Bedömningen blir också väldigt rättvis, eftersom alla examensarbeten anonymiseras, vilket innebär att bedömargrupperna varken vet vem som har skrivit dem eller till vilket lärosäte de tillhör.

- Det är en chans för nya lärosäten att visa att de kan vara lika bra som de stora etablerade lärosätena, säger Sture Packalén.