Mats forskning synliggör processerna i utvecklingen av ny tillverkningsteknologi

2017-12-19 | Forskning/Samverkan

För att öka sin konkurrenskraft måste företag hitta ny teknik och utveckla nya sätt att tillverka sina produkter. Då kan produktkvaliteten förbättras och tillverkningstiden minska, vilket ger ett lägre pris på produkterna och i slutändan ökad vinst samt nöjda kunder. Mats Ahlskog, doktorand vid MDH, har studerat olika projekt i samband med utveckling och introduktion av nya tillverkningsteknologier.

 

Mats Ahlskog.

Kring produktutveckling finns ofta rutiner och strategier att arbeta efter i de tidigaste utvecklingsfaserna. Däremot har det inte varit lika tydligt fokus när det gäller de tidigaste utvecklingsfaserna av nya tillverkningsteknologier. Där har det istället funnits en förväntan på att det bara ska fungera utan att förutveckling görs.

– Tillverkande företag har oftast förutveckling av egna produkter men när det kommer till förutveckling av tillverkningsteknologier så har man i industrin inte samma förståelse och medvetenhet kring processerna. Förutvecklingen av tillverkningsteknologier sker mer i huvudet på någon medarbetare än uttalat och synliggjort genom tydliga rutiner och strategier, säger Mats Ahlskog.

Mats avhandling The fuzzy front end of manufacturing technology developmentExploring the link between the known and the unknown visar att utvecklingen av ny tillverkningsteknik ofta sker i samarbete med externa partners och att företaget ofta fattar ad hoc-beslut på grund av brist på fördefinierade utvecklingsaktiviteter för de tidigaste och oklara utvecklingsfaserna. Avhandlingen visar också att tillgången till relevant kunskap är mycket viktig i de tidigaste faserna och att företagen måste utveckla mer kunskap här för att minska teknikosäkerheten.  

– För att kunna hantera de problem och utmaningar som uppstår i utvecklingsarbetet är det viktigt att ha med tidigare erfarenhet från produktion och kunskapsutveckling, säger Mats Ahlskog. 

Mats Ahlskog vill att avhandlingen ska användas som underlag för diskussion och stöd i utvecklingsprojekt inom tillverkningsindustrin och även vara till stöd vid utvecklingen av nya tillverkningsteknologier. Den handlar om att synliggöra och sätta rutiner kring internt och externt samarbete, hur arbetet organiseras och struktureras, om kunskapsutvecklingen och aktiviteterna i utvecklingsfaserna. 

Mats Ahlskog har en bakgrund som produktionstekniker i utvecklingsprojekt hos Volvo Powertrain i Köping och har lång erfarenhet av utvecklingsprojekt. Doktorandtiden har han delat mellan MDH och Volvo Powertrain.

– Jag har hela tiden haft enormt akademiskt och industriellt stöd från både MDH och Volvo Powertrain angående inriktningen av forskningsarbetet, säger Mats Ahlskog.