Matematikdidaktisk forskning vid MDH uppmärksammas

2014-05-08 | Forskning/Samverkan

Den matematikdidaktiska forskargruppen M-TERM vid Mälardalens högskola (MDH) leder kartläggning av forskning som kommer ligga till grund för arbetet kring skolmatematik inom det nya nationella Skolforskningsinstitutet.

Skolforskningsinstitutet kommer att ha ansvar för att väga samman och sprida såväl nationella som internationella forskningsresultat för att ge lärare och förskollärare bättre förutsättningar att arbeta utifrån forskningsresultat, vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt.

För att kunna ta fram ett kunskapsunderlag till Skolforskningsinstitutet har Vetenskapsrådet nu startat projektet SKOLFORSK, som är en kartläggning av redan befintlig forskning inom utbildningsvetenskap. Kartläggningen pågår mellan 1 februari 2014-31 januari 2015 och ska visa på hur modeller och metoder för forskning om lärande i skolan kan systematiseras och synliggöras.

SKOLFORSK kartlägger forskning inom flera områden av utbildningsvetenskap. Området matematik kartläggs i delprojektet ”Att etablera rik klassrumsundervisning i matematik”. Ansvarig för projektet är professor Andreas Ryve, som är vetenskaplig ledare för forskningsmiljön M-TERM vid MDH. ­M-TERM bedriver forskning inom matematikdidaktik från förskola till universitetsnivå med ett starkt fokus på att integrera teori och praktik i matematikundervisning i svensk skola.

– Det är kul att vi på MDH får möjlighet att lägga grunden för Skolforskningsinstitutets arbete med att stödja matematiken i skolorna, säger Andreas Ryve.

Förutom att delta i SKOLFORSK är M-TERM aktiva ett flertal projekt i två större forskningsprogram och samarbetar med ett flertal andra forskare vid såväl svenska som utländska lärosäten.

– När vi väljer uppdrag är det viktigt att dessa både bidrar till att utveckla skolans arbete med matematik och stärker M-TERM och MDH:s kärnverksamhet kring lärarutbildning och forskning. Arbetet med Skolforskningsinstitutet uppfyller tydligt båda dessa aspekter, säger Andreas Ryve.

M-TERMS forskning har blivit nationellt uppmärksammad ett flertal gånger, bland annat i samband med den senaste PISA-undersökningen som tydligt visar på behovet av att stärka undervisningen i matematik. Forskningsresultat visar att undervisningen i klassrummet är den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska utvecklas inom matematik.

– I samarbetet med Skolforskningsinstitutet, liksom med Skolverket och regionens kommuner, är ett viktigt fokus att utifrån forskning härleda och utveckla konkret stöd för lärare att agera i klassrummet, något som kommer förbättra elevernas kunskaper och resultat, säger Andreas Ryve.