Karin Taube är gästprofessor vid MDH

Oct 18, 2013 | Research/Cooperation

Karin Taube är professor emerita vid institutionen för språkstudier vid Umeå Universitet. Hennes specialintresse är barns och ungdomars läsning och läsförmåga och hon är en av Sveriges främsta profiler på området. Hon är också författare av populärvetenskapliga böcker för lärare, tidigare nationell projektledare för PISA, medlem i EU:s High Level Group of Literacy experts och, fram till 1 juli 2014, gästprofessor vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK), ett uppdrag hon verkligen trivs med.

– Min gästprofessur på MDH ger mig verkligen en positiv avslutning på yrkeslivet. Jag har fått ett så fint mottagande och märker verkligen att här finns ett aktivt arbete med läs- och skrivinlärning och ett öppet sinnelag, säger Karin Taube som bland annat föreläser på grundlärarprogrammet på MDH men också deltagit i seminarier och hållit inspirationsföreläsningar om barns tidiga läsning och skrivning för personal i förskolan och skolan i Västerås och Eskilstuna.

Karin Taubes forskning har framför allt inriktat sig på storskaliga nationella och internationella undersökningar av barns och ungdomars läsförmåga och då särskilt studerat skillnader i läsförmåga mellan flickor och pojkar, läsförmåga hos barn med annat modersmål än svenska samt samband mellan barns läsförmåga, självbild och motivation. Hon har även forskat om läs- och skrivsvårigheter och utvecklat test för mätning av läs- och skrivförmåga. Idag forskar hon mest om dyslexi, lärande och undervisning i högre utbildning samt om skillnader i pojkars och flickors läsförmåga.