Insatser i förskoleklass avgörande för barns framtida skolgång

2015-04-28 | Forskning/Samverkan

Forskning visar att förskoleklassen har en central roll för elevers framtida skolgång. Genom att, redan i förskoleklass, ge barn rätt stöd ges alla elever förutsättningar att nå skolans mål. 29 april och 5 maj anordnar Mälardalens högskola (MDH) en konferens på temat ”övergångar mellan förskola och skola”.

– Vår forskning visar att året i förskoleklass riskerar att förstärka snarare än att utjämna skillnader i barnens olika förutsättningar om det inte sätts in tidiga insatser. Skillnader i skolresultat mellan elever riskerar att annars öka under skolkarriären, säger Anders Garpelin, professor i pedagogik på MDH.

Den pedagogiska miljön i förskoleklass ska utmana och uppmuntra barnen på deras egen nivå och stimulera barnens utveckling. Det är viktigt att så tidigt som möjligt ge stöd till dem som mest behöver det, vare sig det gäller att anpassa sig till den nya miljön eller att lära sig läsa.
– Trygghet är avgörande när det gäller möjligheterna att klara av skolan. Därför är steget från förskola till skola extra viktig, säger Anders Garpelin.

På konferensen står de olika pedagogiska miljöerna och utmaningarna som barn möter i fokus. Deltagarna kommer kunna ta del av olika perspektiv på hur lärare, rektorer och verksamheten kan arbeta för att ge barnen förutsättningar för en god skolgång och därmed en bra framtid. På konferensen deltar bland annat rektorer, förskollärare, och personer som arbetar med förskoleklass och tidiga år.

Huvudtalare på konferensen är Sue Dockett, gästprofessor på MDH, från Charles Sturt universitet i Australien. Hon är internationellt erkänd för sin forskning kring övergångar mellan förskola till skola, särskilt gällande skolstarten. I sin forskning har hon intresserat sig för vilka förväntningar, erfarenheter och uppfattningar som alla inblandade aktörer har på övergången från förskola till skola.

– Bra lärare gör en enorm skillnad, men det är även viktigt att bygga relationer till familjerna, andra professionella och samhället. Vi har valt att titta på vilka styrkor som dessa familjer och samhällen har istället för att bara se de utmaningar som de står inför, säger Sue Dockett.

Ta del av programmet för konferensen 29 april i Västerås

Ta del av programmet för konferensen 5 maj i Eskilstuna.

Läs mer om Sue Dockett, gästprofessor på MDH till Alva Myrdahls minne.

Konferensen arrangeras av MDH:s samverkansarena Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL). Inom ramarna för MKL bedrivs kompentensutveckling för pedagoger, verksamhetsnära forskning, forskningsbaserade skolutvecklingsprojekt samt seminarier och event.