Hur uppmuntrar din arbetsplats till innovation?

2014-09-24 | Forskning/Samverkan

– Ett flaschigt innovationslabb är inte det enda svaret, säger Jennie Schaeffer som har forskat om hur användaren upplever relationen mellan arbetsmiljö och innovation i en industriell kontext. På fredag den 26 september försvarar hon sin doktorsavhandling ”Spaces for innovation”.

 

 

 

Arbetsplatsens formgivning som en gynnsam faktor för innovation är ett växande ämne inom innovation och designforskning. Dock saknas det forskning på hur de anställda upplever relationen mellan arbetsmiljö och innovation i en industriell kontext. 

Användaren i fokus

­– Spaces for innovation är en avhandling som berör innovation och design med fokus på användarens upplevelse och beskrivning av sina arbetsplatser. Jag har låtit anställda på tillverkande industriföretag, samt en framgångsrik design och innovationsbyrå, fotografera sina arbetsplatser och sedan använde jag bilderna som underlag för verbala intervjuer, berättar Jennie Schaeffer.

Det är inte bara användarperspektivet som är unikt med avhandlingen. Hon har även valt att stödja sig på filosofen Martin Heidegger i sin diskussion av rummet som ett verktyg för innovation, och i avhandlingen utgår hon från att formgivningen av rummet påverkar hur människor tänker och agerar.

Intressanta slutsatser

Att skapa en kultur där både radikal innovation, det vill säga framtagandet av något helt nytt, och stegvisa förbättringar av den redan befintlig verksamheten tillåts samexistera är en stor utmaning för företag och organisationer.

Jennie Schaeffers avhandling visade att i de tillverkande industriföretagen, beskrivs de flesta fotograferade motiv som stödjer eller hindrar innovation, till exempel ordnade och stökiga lager och nya och gamla maskiner, i linje med vad tidigare forskning beskrivit som karakteristiska för en inkrementell innovationskultur. I en sådan jobbar man med ständiga förbättringar och kvalitetsarbete. I designföretaget kunde de mest fotograferade motiven och beskrivningar av dem, till exempel öppna platser för informella möten, relateras till en kultur som stöder både radikal och explorativ innovation. I materialet från de tillverkande industriföretagen fanns även intressanta undantag, exempelvis motiv av kafferum, bilar och korridorer som analyserats och tolkats. Resultaten pekar på att rumslig differentiering stödjer samexistens mellan olika innovationskulturer i tillverkningsindustrin.

Forskning som leder till allmännytta

Jennie Schaeffer hoppas att hennes forskning ska öka förståelsen för hur arbetsplatsens formgivning kan stödja innovationsprocesser, och att det förslag till designsupport som analysen resulterade i, kan börja användas i praktiken.

– Resultatet av min forskning kan vara intressant för andra forskare, designers, företagsledare och beslutsfattare inom områden som involverar innovation och design. Företag och organisationer som lyckas utveckla alla typer av innovationskulturer har en stor konkurrensfördel gentemot sin omvärld, säger hon.

Trivs med att kombinera undervisning och forskning

Jennie Schaeffer har i grunden en gymnasielärarutbildning med inriktning mot svenska och bild, med en specialinriktning inom bildområdet mot utställningsteknik och grafisk form. Efter några år som gymnasielärare började hon undervisa på heltid som lärare i informationsdesign vid MDH och där föddes iden om att bli forskarstuderande. 

– Jag gillar verkligen att undervisa och jag ville fördjupa min kompetens som lärare. Kunna undervisa inom designområdet med forskning som grund. Jag tycker också om att läsa och ta del av vad andra har forskat om och på MDH gavs det möjlighet till att göra det inom just designområdet i och med doktorandutbildningen.

Under nästkommande år kommer hon fortsätta att undervisa men till övervägande del blir det vidare forskning.

– Jag har möjligheten att kunna kombinera givande undervisning med forskning inom mitt ämne, säger hon. Jag tycker att jag har ett drömjobb här på MDH.

 

Välkomna att ta del av Jennie Schaeffers forskningsresultat den 19 september kl. 13.15 i sal Filen på Mälardalens högskola i Eskilstuna.

Mer information om Jennie Schaffers doktorsavhandling .