Hälso- och arbetsmiljöarbete behöver breddas

Robert Larsson försvarar sin doktorsavhandling inom arbetslivsvetenskap

2015-02-17 | Forskning/Samverkan

Arbetsplatsen är en arena för hälsofrämjande insatser, inte minst med tanke på den tid som anställda tillbringar på jobbet. Robert Larsson, doktorand vid Mälardalens högskola (MDH), har undersökt hur det arbetet bedrivs och skiljer sig mellan olika kommunala arbetsgivare. Han anser att insatserna behöver breddas när det gäller ohälsosam arbetsbelastning, graden av inflytande i arbetet samt kommunikation och samarbete.

– Min avhandling syftar till att undersöka hur hälso- och arbetsmiljöarbete utformas, styrs och genomförs i praktiken inom olika kommunala verksamheter i Sverige, till exempel vård- och omsorg, skola samt stadsplanering och miljö, säger Robert Larsson.

 

Sextio kommunala vård- och omsorgsorganisationer samt olika förvaltningar ingår i studien. Fokus ligger på hur högre chefer och mellanchefer beskriver att arbetet bedrivs, men också vilken typ av hälsoinsatser som de anställda på arbetsplatserna erbjuds. Studien utgår därför i första hand från ett ledningsperspektiv och bygger på enkätundersökningar bland chefer och anställda, intervjuer med chefer samt analys av handlingsplaner och andra relevanta dokument.
Resultaten visar att hälso- och arbetsmiljöarbetet präglas av friskvårdsinsatser samt kartläggning av arbetsförhållanden och hälsa genom årligt kommande medarbetarundersökningar.

– Det är ingen överraskning att hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen domineras av friskvårdsinsatser, men det behöver breddas för att inkludera psykosociala och organisatoriska faktorer som till exempel ohälsosam arbetsbelastning, graden av inflytande i arbetet samt kommunikation och samarbete. Kommunala chefer behöver också mer stöd från högre chefer och HR-personal för att arbeta vidare med dessa frågor. Jag hoppas att min avhandling bidrar till vidareutveckling av arbetsmiljöarbete inom kommunala verksamheter som på längre sikt kan förbättra anställdas hälsa, säger Robert Larsson.

Robert, som är utbildad folkhälsovetare och lärare i folkhälsovetenskap vid MDH, lockades dels av doktorandtjänstens inriktning mot arbete och hälsa dels det tvärvetenskapliga ämnet arbetslivsvetenskap. Närmast kommer han att återvända till sin lärartjänst och ägna sig åt undervisning, handledning och kursutveckling.

– I de kurser som jag medverkar räknar jag med att kunna bidra med nya perspektiv kring hälsa i arbetslivet. På sikt vill jag hitta någon ny spännande forskningsuppgift, gärna i samarbete med företrädare för offentliga organisationer. Dessutom skulle jag vilja delta i lärar- och forskarutbyte vid något annat universitet, säger Robert Larsson.

Välkomna att närvara när Robert Larsson försvarar sin doktorsavhandling "Managing Workplace Health Promotion in Municipal Organizations", fredagen den 27 februari kl. 13.15 i sal Beta på MDH i Västerås.