Goda språkkunskaper inom alla ämnen ger goda studieresultat

2014-12-02 | Forskning/Samverkan

Språk har en central roll för elevers kunskapsutveckling och studieframgång inom skolans alla ämnen. Den 2 december anordnar Mälardalens högskola (MDH) konferensen ”Språk i alla ämnen för alla elever” i Eskilstuna. Där presenteras hur lärare kan utforma språkutvecklande undervisning inom alla skolämnen för att eleverna ska uppnå studiemålen.

– För att förstå ett ämne behöver eleverna förstå ämnets språk. Alla ämnen har sina specifika ord och begrepp och lärare måste ha kunskap om hur undervisningen inom deras respektive ämnen kan utformas så att eleverna får möjlighet att både förstå orden och begreppen och göra dem till sina genom att få använda dem i olika sammanhang. Därigenom når de också goda ämneskunskaper, säger Birgitta Norberg Brorsson, universitetslektor i svenska språket vid MDH och ansvarig för konferensen.

Då språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop är det viktigt att lärare förstår att språkinriktad undervisning inte bara sker under lektionerna i svenska utan i all undervisning.

– I de senaste läroplanerna framgår det tydligt hur språkligt betingade exempelvis betygskriterierna är. Eleverna förväntas kunna argumentera, tolka och analysera även i ämnen som kemi eller historia, säger Birgitta Norberg Brorsson.

Konferensen är en avslutning på en kompetensutvecklingskurs som MDH har genomfört i samarbete med Skolverket, där språk-, läs- och skrivutvecklare och förstelärare i Södermanland och Västmanland deltagit. Den inleds med en föreläsning om språkutvecklande undervisning i alla ämnen av författaren och föreläsaren Hanna Stehagen och fortsätter därefter med parallella seminarier där genomförda eller pågående projekt i olika ämnen vid skolor i Södermanland och Västmanland presenteras.

Över 240 besökare kommer på konferensen där lärare i alla ämnen, liksom skolledare, skolchefer, skolpolitiker, lärarstudenter och lärarutbildare i Södermanland och Västmanland finns representerade.

Fullständigt program (pdf 2,5 MB)

Kontaktuppgifter
Birgitta Norberg Brorsson, universitetslektor i svenska språket, 0730-46 25 00
birgitta.brorsson@mdh.se

Anna Helfridsson, kommunikatör, 021 – 10 16 96
anna.helfridsson@mdh.se