Framtidens arbetsmarknad i fokus på Mälarbåten

2010-09-09 | Forskning/Samverkan

Under Mälarbåten 2010, där företag, kommuner och organisationer knyter kontakter och diskuterar viktiga framtidsfrågor arrangerade Samhällskontraktet en paneldebatt med rubriken Jakten på den rätte! - Utbildning och matchning på framtidens arbetsmarknad.

Panelen som bestod av Jimmy Jansson, Eskilstuna kommun; Maria Rodert, IKEA; Clas Olsson, Arbetsförmedlingen och Åsa Lundkvist, MDH diskuterade lösningar på framtidens kompetensförsörjningsfrågor.
Av samtalet framkom det att samverkan mellan arbetsmarknadens olika aktörer är önskvärt för att möta snabbt uppkomna behov som präglar dagens arbetsmarknad.
- Vi samarbetar redan en hel del på regional nivå men ibland kan det bli mycket snack och liten verkstad, sade Clas Olsson.

Framtidens arbetsförmedling

Maria Rodert, HR Manager på Ikea menade att det måste finnas enklare former för samverkan och att Arbetsförmedlingen borde undersöka och kartlägga företagens behov bättre. Att det ställs höga krav på Arbetsförmedlingen bekräftade Jimmy Jansson, kommunalråd från Eskilstuna.
- Bara namnet känns gammalmodigt, ansåg Jansson som efterlyste en mer central och proaktiv roll som koordinator och centralt nav på regional nivå.

Svårt att finna varandra i vissa branscher

Att det skulle vara ett generellt problem att hitta kompetens höll panelen bara delvis med om.
- Ineffektiv matchning finns i branscher där det förekommer löneglidning, det vill säga där lönekostnaderna är högre än det som avtalats mellan arbetsgivare och fack, menade Clas Olsson och pekade bland annat på byggsektorn. Analyschefen fick medhåll av panelen.

Åsa Lundkvist vill se arbetsgivarna på högskolan

Utmaningarna ligger framförallt att bättre möta snabba förändringar i olika branscher, förklarade Clas Olsson, som passade på att ge Jansson en känga som representant för kommunerna.
- Fixa gymnasiet. Det är alldeles för få som går ut gymnasiet med fullständiga betyg menade han.
Åsa Lundkvist, akademichef på IDT vill gärna se att arbetsgivarna kommer in i ett tidigt skede när högskolan planerar innehållet i sina utbildningar.
- Det är också viktigt att näringslivet hjälper till att berätta för unga människor att de behöver ingenjörer, om vi ska kunna rekrytera till våra utbildningar.

Studenteranas val avgör utbildningar

Jimmy Jansson ville också att näringslivet tog ett större ansvar för sin kompetensförsörjning. Clas Olsson menade att marknadsstyrningen av högskolornas utbildningskataloger är för svag.
- Det finns två strukturella problem. Det ena är att utbildning är gratis för studenterna och det andra är att studenternas val avgör vilka utbildningar som ska finnas.

Kompetens på framtidens arbetsmarknad

Vilka kompetenser kommer då att efterfrågas på framtidens arbetsmarknad?
Att social kompetens och andra mjuka egenskaper uppvärderats vid sidan av exempelvis formell utbildning ville Arbetsförmedlingens analyschef Clas Olsson ville nyansera lite.
- Det är faktiskt många yrken där kompetens i yrket räknas mer än social kompetens.
- Vi ska också komma ihåg att arbetsgivarna själva sällan nämner social kompetens som ett problem när vi frågar dem om rekryteringsbehov.
Åsa Lundkvist var inne på samma linje.
- Vi har satsat på att utbilda våra studenter i till exempel projektledning, men då säger arbetsgivarna att de hellre vill att studenterna ska ha mer kunskap i kärnkompetenserna inom yrket.

Kommunerna som arbetsgivare

Jimmy Jansson fick frågan om kommunerna som arbetsgivare och de utmaningar de står inför med framtida rekryteringsbehov.
- Unga idag har en bild av offentlig sektor som vi måste jobba med. Vi kan inte konkurrera med löner, men vi är en demokratisk organisation som borde kunna jobba med medarbetarinflytande. Vi måste också bli bättre på att jobba med övergångar mellan offentligt och privat för våra medarbetare.

Högskolor och arbesgivare behöver närma sig

Alla var eniga om behovet av att arbetsmarknadens parter arbetar tätare tillsammans framöver för att kunna matcha arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens. En annan gemensam kärnfråga var att skapa ett flexibelt utbildningssystem som gör det möjligt att skaffa ny kompetens löpande under arbetslivet. Förmågan att ta till sig ny kunskap och lära sig snabbt kommer att vara en viktig egenskap för arbetstagarna.
- Vi behöver svängdörrar in och ut ur utbildningssystemet för att få ett livslångt lärande, avslutade Jimmy Jansson.

Karriärtorget rustar studenterna inför klivet ut i arbetslivet

Samhällskontraktet, som är ett samarbetsvatal mellan Mälardalens högskola, Västerås stad och eskilstuna kommun, fortsätter sitt arbete med frågor kring framtidens arbetsmarknad, framför allt genom satsningarna inom "Karriärtorget" där studenterna rustas inför klivet ut i arbetslivet.

För mer information kontakta Cecilia Vestman, processledare för Samhällskontraktet tel: 016-155108 eller Annelie Wikingson, projektledare för Karriärtorget tel: 021-107090.