Forskningspengar läggs på hög hos större universitet

2011-01-20 | Forskning/Samverkan

Riksrevisionen presenterar idag en rapport där man granskat outnyttjade forskningsmedel. Myndigheten konstaterar att det finns 12,8 miljarder oförbrukade forskningsmedel i de större universitetens kassakistor. Istället för att dessa forskningsresurser kan användas för att skapa nytta och tillväxt, samlas de på hög.

De statliga anslagen till forskning och utveckling uppgick 2009 totalt till 28,3 miljarder kronor. Riksrevisionen har kommit fram till att oförbrukade forskningsmedel har ökat totalt sett från 7,4 miljarder kronor 1998 till 12,8 miljarder kronor 2009 – det motsvarar en ökning med 74 procent.

Riksrevisionen menar att ökningen beror på att forskarna har fått mer forskningsbidrag och att det har skett en koncentration av pengar till vissa forskare. Koncentration av bidrag kan göra att de forskarna får svårt att hinna omsätta pengarna i forskning i den takt som planerats. I motsats till vad många tror, utnyttjas alltså inte den statliga forskningsfinansieringen till sista kronan.

- Rapporten visar tydligt att det finns outnyttjade medel i systemet, som skulle kunna fördelas bättre och på sätt komma det svenska samhället till nytta, högskola. Vi är duktiga på att attrahera externa medel från bland annat näringsliv och stiftelser. Men högskolan kan nu inte ta emot mer sådana externa medel eftersom våra egna medel inte räcker till den nödvändiga medfinansieringen. En liten del av dessa miljarder som samlats på hög skulle göra stor nytta hos oss och direkt skapa mer forskning, säger Ingegerd Palmér, rektor vid Mälardalens högskola.