Forskning för ett gott åldrande

Sara Cederbom försvarar sin doktorsavhandling inom medicinsk vetenskap

2015-03-06 | Forskning/Samverkan

Att vara en äldre kvinna, bo ensam, ha kronisk smärta och vara beroende av stöd är faktorer som kan vara krävande och ha stor inverkan på det dagliga livet. Sara Cederbom, doktorand vid Mälardalens högskola (MDH), skriver i sin avhandling att aktivitetsförmågan och välbefinnandet hos denna målgrupp kan förbättras om de får mer stöd att vara aktiva och delaktiga i sin vardag.

– Många äldre och ensamboende kvinnor med muskuloskeletal smärta får hjälp och stöd av extra insatser för att kunna leva ett mer aktivt liv men också för att kunna bo kvar hemma. Min avhandling syftar till att undersöka hur de påverkas av värken i sin vardag samt vad som kan främja deras aktivitetsförmåga och välbefinnande, säger Sara Cederbom.

 

 

Resultaten tyder på att det finns många faktorer som påverkar hälsan, vardagslivet och välbefinnandet. Kvinnorna har en stark önskan om att få vara mer aktiva och delaktiga i sin vardag, att kunna få göra det de vill och när de vill i en daglig rytm. Hemtjänst och stöd från familj och vänner är viktiga för kvinnorna men kvinnorna vill ha mer inflytande i hur hemtjänstinsatserna utformas och utförs. Resultaten visar också att hemtjänstpersonalen har en stark vilja att främja kvinnornas aktivitetsförmåga men att det är svårt på grund av bristande teamarbete och brist på tid.

– Min forskning visar att den fysiska aktivitetsnivån och tilltron till sin egen förmåga att utföra träning och hantera sitt vardagsliv, förändrades i en positiv riktning för de kvinnor som deltog i ett 12 veckor långt individuellt anpassat hemträningsprogram. Förutom att bra hälsa och välbefinnande ger god livskvalitet kan det i längden även innebära bättre förutsättningar för individen att bo kvar i sitt hem längre trots sjukdom, säger Sara Cederbom.

Avhandlingen är den första i sitt slag som fokuserar på äldre med smärta och som grundar sig på en beteendemedicinsk ansats, vilket innebär att man identifierar hur fysiska, psykologiska och sociala faktorer kan påverka aktivitetsförmågan hos individen. Studien bygger på enkäter, intervjuer, en studering av hemträningsprogrammet samt gruppintervjuer med hemtjänstpersonal. Totalt deltog 80 ensamboende kvinnor i åldern 65 år och uppåt.

– Tyvärr saknas det fortfarande en del forskning om denna växande grupp människor så det är viktig att de uppmärksammas av samhället och av hälso- och sjukvården eftersom de har ett ökat behov av rehabilitering, vård och omsorgsinsatser. Med min forskning hoppas jag kunna bidra till att stärka deras möjligheter att bo kvar hemma med ett gott välbefinnande, säger Sara Cederbom.

Sara Cederholm blev färdig sjukgymnast 1997 och efter att ha arbetat på Mälarsjukhuset i Eskilstuna några år började hon 2001 att arbeta som sjukgymnast inom Eskilstuna kommun.

– Efter min disputation vill jag fortsätta att bidra med kunskap genom ytterligare forskning inom området äldres hälsa, säger Sara Cederbom.

Den 12 mars disputerar Sara Cederbom vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Ability in everyday activities and morale among older women with chronic musculoskeletal pain. A behavioural medicine approach in physiotherapy”.