Flexibla kunder för en hållbar miljö

2015-02-16 | Forskning/Samverkan

Energimyndigheten har beviljat anslag på drygt åtta miljoner kronor för det fyraåriga projektet “Flexibla elkunders roll i ett framtida förnybart kraftsystem”. Syftet är att ta reda på vilken potential som finns för kunder att vara aktiva och anpassa sin elförbrukning i ett framtida förnybart kraftsystem. Projektledare är Iana Vassileva, doktor i energiteknik, vid Mälardalens högskola (MDH).

Projektet är en del av programmet ”Forskarskola Energisystem” som är Energimyndighetens strategiska satsning för att bidra till framgångsrik och tvärvetenskaplig forskning om energisystemfrågor. Syftet med programmet är bland annat att ökad den svenska kompetensen inom området. Totalt kommer tio doktorander från olika högskolor och universitet i Sverige att vara engagerade i projektet.

I Sverige finns möjlighet att ha en mycket stor andel förnybar kraftproduktion. En utmaning med vind- och solkraft är dock att dessa kraftkällor har en varierande produktion, medan det i ett kraftsystem måste finnas en balans mellan produktion och konsumtion. För att åstadkomma balans används främst vattenkraft i dagsläget. En möjlig resurs är dock också flexibla kunder. Med smarta elmätare och annan ”smart” teknik finns det idag betydligt större möjlighet för kunder att vara aktiva och anpassa sin elförbrukning. Den faktiska potentialen har dock inte studerats i detalj men klart är att den bland annat beror på prisvariationer, kunders intresse, mätmetoder och val av tekniska lösningar.

Inom projektet kommer lika tekniska lösningar att kombineras och en uppskattning kommer att göras av vilken potential det finns för kunder att vara aktiva och anpassa sin elförbrukning i ett framtida förnybart kraftsystem. Undersökningen kommer att genomföras via analyser och intervjuer.

– Det känns väldigt roligt att få anta den här utmaningen. Jag tror att samarbetet mellan MDH, KTH och energibranschen kan leda till stor nytta för samhället. Personligen känns det oerhört spännande att få ta med mig min forskning in i det här projektet och jag ser fram emot starten, säger projektledare Iana Vassileva.