Entreprenöriellt lärande – undervisning för kreativitet och motivation

2015-10-20 | Forskning/Samverkan

Entreprenöriellt lärande är ett begrepp som blivit mer och mer aktuellt de senaste åren. MDH ligger i framkant som ett av få lärosäten i landet som har börjat införa entreprenörskap i lärarutbildningen. Den 21 och 22 oktober arrangerar MDH en nationell konferens i Eskilstuna inom området där runt 70 lärare och representanter från myndigheter väntas delta.

Konferensen Entreprenöriellt lärande i förskola, skola & högre utbildning – den röda tråden samlar lärare från alla nivåer i utbildningssystemet och representanter från bland annat Tillväxtverket och Skolverket. Under konferensen kommer deltagarna få ta del av flera exempel på hur entreprenöriellt lärande används för att främja elevers motivation och öka deras känsla av meningsfullhet.

– Extra roligt är att konferensen innehåller rum med inspiration och exempel från förskola, grundskola, gymnasium, forskning och kommun som är inredda av studenter från MDH:s utbildning informationsdesign - rumslig gestaltning, säger projektledare Sara Hägglund.

Entreprenörskap blir entreprenöriellt lärande

Regeringen lanserade 2009 en nationell strategi för entreprenörskap inom utbildningssystemet som beskriver varför entreprenörskap är viktigt såväl för att ge kunskaper till de som vill starta och driva företag som för att stimulera ungas kreativitet. Enligt läroplaner och andra styrdokument är entreprenörskap något som ska finnas med i undervisningen.

Lärarkåren har lagt till lärandet som ytterligare en aspekt till begreppet entreprenörskap. Entreprenöriellt lärande innebär att eleven ses som en aktör och därmed en aktiv part i sitt eget lärande snarare än en passiv konsument. Det innebär också verklighetsbaserad undervisning och samverkan med omvärlden, kopplingar till elevens förståelse och livsvärld, värdeskapande aktiviteter och kreativitetsutveckling för både elever och lärare.

– Det finns utmaningar i dagens skolsystem som vi behöver möta med nya angreppssätt; elever som hoppar av, inte trivs eller saknar motivation till lärande är några exempel. Att utveckla klassrumsmetodik och val av innehåll i undervisningen med stöd i entreprenöriellt lärande är ett sätt att möta dessa utmaningar, säger Sara Hägglund. 

MDH gott exempel inom entreprenöriellt lärande

Konferensens undertema ”Den röda tråden” handlar om att ta ett gemensamt ansvar för individens utveckling från förskola till arbetsliv. Målet är att entreprenörskap införs på alla nivåer i utbildningssystemet. På den punkten är MDH särskilt framstående som ett av få lärosäten i landet som har börjat införa entreprenöriellt lärande inom sina lärarutbildningar.

– Vi framhåller gärna MDH för deras arbete med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i utbildningen, säger Caroline Palm från finansiären Tillväxtverket som är en av myndigheterna som finns representerade vid konferensen.