En motsägelsefull regionalpolitik försvårar för praktiken

2012-04-24 | Forskning/Samverkan

Den regionala utvecklingspolitikens karaktär har till stor del förändrats på senare tid, man har gått från centralstyrning till allt större regionalt självbestämmande. Ekonomisk tillväxt betonas ofta men också andra värden lyfts fram som viktiga. Tron på att man genom statliga insatser kan styra samhällsutvecklingen är stark men samtidigt klarläggs i princip aldrig logiken bakom hur man tänker sig att insatserna skall fungera.

 

I den doktorsavhandling som Lina Stenmark presenterar uppmärksammas just detta och då utifrån en specifik regionalpolitisk insats; Resurscentra för kvinnor. Insatsen som funnits sedan mitten av 1990-talet i samtliga län uppkom utifrån att man konstaterat att kvinnor varit missgynnade inom regionalpolitiken. Den grundläggande tanken var att genom regionalt och lokalt anpassad verksamhet möta upp kvinnors specifika behov och förutsättningar.

Avhandlingen, som fått titeln ”Den regionala utvecklingens logik i policy och praktik. En fallstudie av den regionalpolitiska interventionen Resurscentra för kvinnor”, visar hur regionalpolitiken, i form av policyn bakom interventionen, vilar på motsägelsefulla underliggande logiker vilka de som implementerar policyn sedan i sin tur måste balansera. Något som i många fall ger upphov till organisatoriska problem i verksamheten. En viktig slutsats i avhandlingen är att det behövs en större medvetenhet om vilka logiker som policy egentligen baseras på. Inte minst för att skapa bättre förutsättningar för de som skall göra verklighet av de ambitioner som föreskrivs i olika policyprogram. Som det ser ut i det fall som legat till grund för avhandlingen så utgör just motsägelser i policy i sig en viktig förklaring till många organisatoriska problem.

 

– Väldigt stora resurser och mycket engagemang avsätts för att styra samhällsutvecklingen i olika riktningar, men samtidigt lägger man väldigt lite fokus på själva logiken bakom insatserna. Det är verkligen anmärkningsvärt, säger Lina Stenmark som menar att det skulle finnas mycket att vinna på en större medvetenhet.


Lina Stenmark försvarar sin avhandling den 27 april kl.10.00 i rum Gamma på Mälardalens högskola i Västerås. Varmt välkomna dit!