Digital salstentamen - för miljön, studenterna och lärarna

2018-08-07 | På campus

Digitalisering av salstentamen skapar nya möjligheter för studenter och lärare. Det ger även en positiv effekt på miljön och går i linje med MDHs handlingsplan för digitalisering, eftersom det är ett sätt att utvecklas i takt med omgivande samhälle. Därför har MDH undersökt möjligheterna till digitala salstentamen.

Redan i maj 2017 erbjöds några studenter möjligheten att skriva sin salstentamen digitalt. Sen dess har cirka 40 digitala salstentamen genomförts. Antalet studenter som skrivit vid varje tentamenstillfälle har varierat från 5 till 250 stycken. Alla akademier har varit involverade i arbetet, tentamensvakter har utbildats och CesSAM har fungerat som ett stöd i digitaliseringen. Studentkåren har också engagerat sig i arbetet och ställer sig positiva till de digitala salstentamina.

- Det har varit stora fördelar för miljön att inte behöva skriva ut och transportera tentorna men det som lärarna främst lyft är att det är enklare att läsa vad studenterna skrivit, och tiden de behöver lägga på rättning kan minska, framför allt för essäfrågorna, säger Teresa Weidsten, enhetschef på campussektionen, som drivit MDHs arbete med digitala salstentamen.

När det enbart är ett svarsalternativ som är rätt kan frågan rättas automatiskt och studenten kan då få resultatet så fort tentamen är avslutad. I de fall flera lärare delar på rättningen av tentorna kan de rätta samma tenta parallellt och på så vis kan tentaresultat och återkoppling lämnas till studenterna snabbare. Även studenterna har lyft möjligheten att kunna läsa lärarnas återkoppling som en av fördelarna. Mindre risk för skrivkramp är en annan fördel för studenterna.

- Det kan ta lite längre tid att skapa en digital tenta men det vägs upp av att rättningen går snabbare. På sikt kan vi även arbeta upp en bank med frågor så då kommer det gå fortare att skapa en tentamen, säger Helena Wreebyn, lärare på fysioterapeutprogrammet.

För att kunna genomföra en digital tentamen behöver en specifik programvara vara installerad på datorn som studenten ska använda. Studenterna använder sina egna datorer, men det är troligt att MDH på sikt även kommer att tillhandahålla lånedatorer vid behov. För att förhindra fusk låser programvaran alla andra program, och material i kopieringsläget raderas. Dessutom genomförs legitimationskontroll, som vid traditionell salstentamen.Under året har tre olika system för digitala salstentamen testats vilket har varit både resurskrävande och lärorikt. ­

- Den största utmaningen med det fortsatta arbetet är resursbehovet under implementeringen. Det är viktigt att både lärare, sekreterare, tentamensvakter och studenter får det stöd de behöver, säger Teresa Weidsten.

Under året har erfarenhetsutbyten gjorts med andra lärosäten, bland annat Örebro Universitet och Göteborgs Universitet. Nu påbörjas arbetet med upphandlingskrav och inga fler digitala tentamen kommer genomföras förrän upphandlingen är gjord. Teresa och de andra (Stefan Löfgren, Erik Janse, Åsa Snöljung, Madeleine Lundberg, Anette Billmark) som arbetar med digitala salstentamen ser gärna att ett införandemål sätts från MDHs ledning innan de kan uttala sig om när de digitala salstentamina kan implementeras i större skala på MDH.