Det livslånga lärandet i fokus för ny professor

2018-05-09 | Forskning/Samverkan

Människor har rätt till ny kunskap, lärande och utveckling genom hela livet. Det säger Laila Niklasson, nybliven professor i pedagogik.

 

– Jag intresserar mig för det livslånga lärandet, för människors rätt till kunskap och rätt till att utvecklas genom hela livet. Förhoppningsvis blir man stärkt av att hela tiden lära sig, och lärandet slutar inte för att man gått ut grundskolan eller gymnasiet. Den rättsfrågan engagerar mig, säger Laila Niklasson, som arbetar inom avdelningen för vuxenpedagogik.

Laila är också vetenskaplig ledare för forskningsmiljön Studier om social hållbarhet inom utbildning, SOS-ED. Hennes forskningsintresse är förändringsprocesser och på vilket sätt individer, organisationer och strukturer påverkar processerna.

– Jag är intresserad av att studera de roller och identiteter vi skapar och tillskrivs, som exempelvis lärare, medborgare eller europé, genom olika miljöer och på olika nivåer.

De olika miljöerna kan vara formella och informella lärandemiljöer, arbetsplatser eller publika miljöer. Nivåerna de studeras på kan vara på individnivå, i grupp, i en organisation eller ett samhälle.

– Ofta handlar forskningen om att undersöka hur utvecklingsarbete genomförs och hur det värderas. Just nu arbetar jag till exempel med att följa hur implementering av Övningsskolor genomförs i Sörmland och Västmanland, säger Laila.

Medborgaren som pedagogiskt projekt
Laila har arbetat på MDH sedan år 2000.
– När jag började hade jag enstaka undervisningsuppdrag, men framför allt arbetade jag med min avhandling Medborgaren som pedagogiskt projekt, som handlade om hur undervisning kan stödja en individs medborgerliga handlande. Jag intervjuade och observerade verksamhet inom folkhögskola och studieförbund, säger Laila, som disputerade år 2007 vid Stockholms Universitet.

Flera olika uppdrag

Laila har tidigare arbetar centralt på MDH med att stödja doktorander i att sprida forskningsresultat. Hon har även organiserat mentorsverksamhet för doktorander.
– Jag har också varit studierektor för forskning och forskarutbildning på avdelningsnivå under några år. Just nu är jag vald som representant för Utbildningsvetenskap till utskottet för forskning. Jag är också ämnesansvarig i pedagogik.

Vad gillar du mest med att forska?

– Att få formulera frågor, presentera resultat i texter och arbeta tillsammans med kollegor för att utveckla ämnesområdet pedagogik. Jag får möjlighet att samarbeta med uppdragsgivare och personalgrupper och genomför datainsamlingar "i fält". Det är positivt att de jag samarbetar med gärna vill höra om resultat från forskning. MDH:s inriktning med samverkan och samarbete med omgivande samhället passar mig bra.

Och det bästa med att undervisa?

– Att vara kurslärare är ett varierande arbete där jag ständigt får använda kreativitet och flexibilitet i olika situationer. Att träffa studenter och deltagare inom lärarutbildning, rektorsprogram och vid enstaka kurser, till exempel inom högskolepedagogik, gör att man som lärare deltar i gemensam kunskapsutveckling, vilket jag uppfattar som meningsfullt.
– ​​Som jag nämnde tidigare ser jag detta som att delta i gemensamt livslångt och livsvitt lärande. Det är inte bara studenter och deltagare som lär sig, utan kurslärare får också egen utveckling, avslutar Laila.​