Deras kandidatuppsatser var bäst

2017-05-30 | Student Utbildning

Region Västmanlands uppsatsstipendium 2017 tilldelades igår MDH-studenterna Elin Pettersson, Ida Lundquist, Agnes Johansson, Madelen Pihlman och Emma Engström. Stipendiaterna fick personligen ta emot var sitt stipendium av regionrådet Hans Jansson i samband med en arbetslunch där de också kort fick redogöra för huvuddragen i sina uppsatser.

Stipendiaterna

Folkhälsovetenskap

Emma Engström, ”Uppkoppling före avkoppling”, får 4000 kr.

Fysioterapi

Ida Lundquist och Elin Pettersson, ”Fysioterapeuters beskrivning av hur de arbetar med målsättningar på barn- och ungdomshabilitering”, får 2000 kr vardera.

Vårdvetenskap

Agnes Johansson och Madelen Pihlman, ”Att vårda i en uppdelad organisation”, får 2000 kr vardera.

Om stipendiet

Syftet med stipendierna är att uppmuntra till fortsatta studier och kunskapsinhämtning. Kriteriet är att uppsatserna ska vara skrivna på kandidatnivå, ha fått betyget Väl godkänt samt ha koppling till något av huvudområdena folkhälsovetenskap, fysioterapi eller vårdvetenskap. Region Västmanlands bedömargrupp år 2017 bestod av Anna Letterstål, leg sjuksköterska och disputerad, Maria Lehrberg, hälsoplanerare och filosofie magister i folkhälsovetenskap samt Kristina Holmberg, leg sjukgymnast och magister.