Bättre möjligheter att återgå till arbetsmarknaden för personer med psykisk ohälsa

2015-07-08 | Forskning/Samverkan

Magnus Elfström, universitetslektor i psykologi vid MDH, har beviljats ett anslag från AFA Försäkring på 840 000 kronor för en studie om: ”Individers egna uppfattningar om avgörande faktorer för återkomst till arbetslivet efter svårare psykisk ohälsa”.

I dag saknas tillräcklig kunskap om vilka faktorer som påverkar en framgångsrik återanpassning till arbetslivet för personer med en svårare psykisk ohälsoproblematik där individen har kontakt med den psykiatriska öppenvården.
– Deltagandet i arbetsmarknaden är lägre bland dessa personer än vad det borde vara. Studien ska därför kartlägga vilka hinder och brister som finns i både arbetslivet och i vårdkedjan. Genom att kartlägga fördomar och stereotyper som kan finnas hos arbetsgivare, kollegor eller inom vården kan vi vara med och öka möjligheterna för dessa personer att bli en del av arbetsmarknaden igen, säger Magnus Elfström.

Kartläggningen delas in i områdena vård, individ och arbete och sker genom enkätstudie med över 300 deltagande från den psykiatriska öppenvården i Södermanlands och Västmanlands läns landsting.
– Exempel på hinder kan vara otillräcklig flexibilitet i arbetstider på vissa arbetsplatser. Det kan göra det svårt för personerna att gå ifrån för att sköta sina vårdkontakter. Det kan också handla om att vården inte ser individerna som arbetsföra och därför inte satsar på rätt sätt, säger Magnus Elfström.

Docent Magnus Elfström och fil.dr Cornelia Wulff Hamrin genomför projektet inom ramen för den samverkan MDH har med de berörda landstingen.

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting.