Både ris och ros till MDH:s kvalitetssystem

2019-03-20 | Utbildning Student

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har tagit fram en ny granskningsmodell av lärosätens kvalitetssystem och MDH är ett av fyra lärosäten som granskas i den första omgången. UKÄ ger MDH både positiv och negativ kritik.

Anne Söderlund är dekan vid MDH och ansvarig för kvalitetsfrågorna inom högskolans utbildning.

- Vi välkomnar granskningar. Vi är en lärande organisation som genom kritik kan förbättra vårt arbete. Vi är glada och stolta över att UKÄ slår fast att vi har ett välfungerande kvalitetssystem när det gäller förutsättningar för undervisningen samt utformning, genomförande och resultat i våra utbildningar. Det innebär att vi håller en hög kvalitet i arbetet med våra utbildningar och det är det viktigaste och mest glädjande beskedet för våra studenter, säger Anne Söderlund. 

UKÄ har en del kritiska synpunkter på högskolans egna system för kvalitetssäkring.

- Vi är mitt i ett pågående arbete där vi inför ett nytt kvalitetssystem. I granskningen påtalar UKÄ att vi inte är färdiga med införandet, vilket är enligt plan. Eftersom vi fortfarande är inne i första omgången tar vi med oss UKÄ:s synpunkter när vi förfinar systemet. Vi tror dock på vårt system och är trygga med att vi under 2019 kommer möta de krav som UKÄ ställer vad gäller styrning och organisation i kvalitetsfrågor, säger Anne Söderlund.

Studentkåren - en viktig aktör i studentinflytandet

UKÄ gör också bedömningen att student- och doktorandinflytandet vid MDH kan förbättras. De lyfter att högskolan visar ett starkt engagemang för frågorna men att det saknas ett systematiskt arbete med frågorna.

- För oss är student- och doktorandinflytande en mycket viktig del i vår verksamhet. I det är studentkåren en betydelsefull aktör. Sedan kårobligatoriet avskaffades är det tyvärr svårare att få studenter att engagera sig i påverkansarbetet. Min uppmaning till alla våra studenter är att engagera sig i kåren och på så sätt vara med och påverka utbildningen, säger Anne Söderlund.

UKÄ har också synpunkter vad gäller högskolans arbete med jämställdhet i utbildningen. De ser bland annat att MDH behöver utveckla en tydligare systematik kring frågan.  

-  Just nu pågår ett pilotprojekt med fyra utbildningar där vi inkluderar jämställdhetsaspekter i hela utbildningen. Faller pilotprojektet väl ut kommer vi sedan att arbeta systematiskt med alla våra utbildningar för att säkra att all utbildning på MDH är jämställd. Det är en viktig fråga för oss, säger Anne Söderlund. 

Högkvalitativ samverkan

Det avslutande bedömningsområdet i UKÄ:s granskning handlar om högskolans samverkansarbete. Här får MDH beröm för sitt arbete. 

- Vi är ett av Sveriges främsta lärosäten när det gäller samverkan och vi kan vara stolta över det högkvalitativa samarbete vi har med såväl offentlig sektor som näringsliv i vår region, nationellt och internationellt, säger Anne Söderlund.

Fakta om granskningen

UKÄ är en statlig myndighet med uppgift att granska kvalitet i utbildningar samt kvalitetssystemarbetet vid högskolor och universitet i Sverige.

UKÄ har nyligen infört en ny modell för utvärdering av högskolors och universitets kvalitetssystemarbetet. Mälardalens högskola ingår i den första bedömningsomgången tillsammans med Malmö universitet, Högskolan i Borås och Jönköping University. 

Malmö universitet och Högskolan i Borås fick omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll medan MDH och Jönköping fick omdömet ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete.

UKÄ planerar att göra en ny granskning av kvalitetssystemet på MDH om cirka två år.