Arenan arbetar med nytt tvärvetenskapligt projekt

2015-09-08 | Forskning/Samverkan

Arenan för hälso- och välfärdsteknik kommer under hösten 2015 att arbeta med ett projekt finansierat genom avtalet med Regionförbundet Sörmland. Utredningsuppdraget syftar till att ta fram ett tvärvetenskapligt kunskapsunderlag som ska fungera som vägledning för att utveckla strategier för satsningar som ökar attraktionskraften inom olika vårdyrken.

Underlaget ska identifiera tekniska lösningar, användar- och kompetensbehov hos vårdpersonal och chefer, organisatoriska och strukturella utmaningar samt säkrare beslutsstöd och ska kunna visa på nya karriärvägar för vårdpersonal och möjligheter för att attrahera nya grupper till vårdyrken.

Utredningsuppdraget fördelas på fyra forskare eller forskargrupper, en från varje akademi, som är väl förtrogna med området och som mot bakgrund och hjälp av tidigare forskning kan identifiera och diskutera dagens situation och framtida möjliga scenarion. De specifika uppdragen är kopplade till forskarnas och gruppernas ämneskompetens, till exempel:

  • IDT: Identifiering av befintliga och möjliga tekniska lösningar inom vård och omsorg.
  • HVV: Identifiering av användarbehov inom vård och omsorg.
  • EST: Identifiering av organisationskulturella- och strukturella faktorer inom vård och omsorg.
  • UKK: Identifiering av nödvändig och framtida kompetens bland vårdpersonal (och chefer) inom vård och omsorg.        

Uppdraget ska utmynna i fyra separata, men sammanlänkade rapporter. Här finns möjlighet till eventuell samproducerad publikation i Arenans, MDH:s och regionförbundets namn. På sikt skulle kunskapsunderlaget kunna leda till en större tvärvetenskaplig programförklaring med förankring i såväl forskning, utbildning och praktik.

Den som har frågor runt projektet kan kontakta Mia Folke eller Marcus Persson vid Arenan för hälso- och välfärdsteknik.