Ny publikation om användning av teknik inom vården

2015-06-12 | Forskning/Samverkan

Inger K. Holmström med flera har fått artikeln Use of technical skills and medical devices among new registered nurses: a questionnaire study publicerad i Nurse Education Today.

Syftet med studien var att beskriva och jämföra i vilken utsträckning nyutbildades sjuksköterskor använder tekniska färdigheter och medicinsk-teknisk utrustning i olika vårdkontexter, och att undersöka deras möjligheter till fortsatt lärande. Ytterligare ett syfte var att beskriva avvikelse-rapportering relaterad till tekniska färdigheter och medicinsk-teknisk utrustning.

113 nyutbildade sjuksköterskor från tre lärosäten i Sverige besvarade en postenkät. Resultatet visade att de använde tekniska färdigheter varje dag, mest frekvent på kirurgiska avdelningar. Tre fjärdedelar sade sig ha behov av fortsatt träning, och ungefär hälften hade tillgång till sådan träning. 43% hade varit inblandade i avvikelser kopplade till tekniska färdigheter, vilket dock inte alltid rapporterades. En tredjedel av sjuksköterskorna använde inte befintliga riktlinjer för tekniska färdigheter, och de reflekterade sällan över utförandet av färdigheter. Slutsatserna är att ytterligare träningsmöjligheter behövs för nyutbildade sjuksköterskor avseende medicinsk-teknisk utrustning och färdigheter. En utveckling av säkerhetskulturen där betydelsen av att använda evidensbaserade riktlinjer understryks behövs också.

Läs mer om artikeln.